กฟน. คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม (G ทอง) เป็นปีที่ 4 - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

กฟน. คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม (G ทอง) เป็นปีที่ 4วันนี้ (30 มกราคม 2562) นายสันติ นำสินวิเชษฐชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นผู้แทน กฟน. เข้ารับโล่รางวัลระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ในงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ ซึ่งมอบให้หน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ปี 2561 ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวงเขตบางบัวทอง โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัล นับว่า กฟน. ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมต่อเนื่องติดต่อกัน 4 ปี ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร


ผู้ช่วยผู้ว่าการ ฯ กล่าวว่า กฟน. ได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการกำหนดนโยบายสำนักงานสีเขียว เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสำนักงานต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการจัดการทรัพยากร พลังงาน และของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง มีการสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการทำ 5ส การใช้อุปกรณ์สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการใช้ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV Car) ในกิจการของ กฟน. รวมถึงการสื่อสารที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีส่วนร่วมเช่น video call, E-mail และ social media มากขึ้น เพื่อลดการใช้กระดาษ การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การใช้น้ำประปาอย่างคุ้มค่า การคัดแยกขยะ การจัดซื้อหรือจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมทางด้านคุณภาพและราคา รวมทั้งการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ พร้อมทั้งควบคุมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละกิจกรรม 


สำหรับรางวัลระดับดีเยี่ยม G ทอง ที่ กฟน. ได้รับอย่างต่อเนื่อง 4 ปี ติดต่อกัน ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันความสำเร็จของ การดำเนินงาน ทั้งนี้ กฟน. มีเป้าหมายในการขยายผลการดำเนินโครงการดังกล่าวให้ครอบคลุมทั่วทุกที่ทำการ ภายในปี 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมคุณภาพบุคลากรของ กฟน. ในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ให้บริการระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการเป็นผู้นำและต้นแบบด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไป

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร Energy for city life, Energize smart living


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here