Breaking News

กฟน. คว้ารางวัลสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม (G ทอง) เป็นปีที่ 4วันนี้ (30 มกราคม 2562) นายสันติ นำสินวิเชษฐชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นผู้แทน กฟน. เข้ารับโล่รางวัลระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ในงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ ซึ่งมอบให้หน่วยงานที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ปี 2561 ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวงเขตบางบัวทอง โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัล นับว่า กฟน. ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมต่อเนื่องติดต่อกัน 4 ปี ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร


ผู้ช่วยผู้ว่าการ ฯ กล่าวว่า กฟน. ได้ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการกำหนดนโยบายสำนักงานสีเขียว เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสำนักงานต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการจัดการทรัพยากร พลังงาน และของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง มีการสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการทำ 5ส การใช้อุปกรณ์สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการใช้ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV Car) ในกิจการของ กฟน. รวมถึงการสื่อสารที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีส่วนร่วมเช่น video call, E-mail และ social media มากขึ้น เพื่อลดการใช้กระดาษ การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย การใช้น้ำประปาอย่างคุ้มค่า การคัดแยกขยะ การจัดซื้อหรือจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมทางด้านคุณภาพและราคา รวมทั้งการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ พร้อมทั้งควบคุมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแต่ละกิจกรรม 


สำหรับรางวัลระดับดีเยี่ยม G ทอง ที่ กฟน. ได้รับอย่างต่อเนื่อง 4 ปี ติดต่อกัน ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันความสำเร็จของ การดำเนินงาน ทั้งนี้ กฟน. มีเป้าหมายในการขยายผลการดำเนินโครงการดังกล่าวให้ครอบคลุมทั่วทุกที่ทำการ ภายในปี 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมคุณภาพบุคลากรของ กฟน. ในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ให้บริการระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการเป็นผู้นำและต้นแบบด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมต่อไป

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร Energy for city life, Energize smart living


ไม่มีความคิดเห็น