Breaking News

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอาชีพวงเดือน อาคมสุรทัณฑ์วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอาชีพวงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ซึ่งจัดสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอาชีพให้แก่ราษฎรใน จ.อุทัยธานีและพื้นที่ใกล้เคียง และได้พระราชทานชื่อศูนย์นี้ว่า "ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์" เพื่อเป็นที่ระลึกแก่นางสาววงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ที่ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินแปลงดังกล่าว


จากนั้น เวลา ๐๙.๓๐ น. อธิบดีฯ เข้าบรรยายให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในหัวข้อ “มาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมสูงอายุ” พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพและการจัดทำผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุ และการให้บริการในรูปแบบ Senior Complex ของผู้สูงอายุ ในชุมชนเทศบาลตำบลหาดทนง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี


เวลา ๑๓.๐๐ น. อธิบดีฯ และคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมมอบของขวัญและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ฯ ตลอดจนได้มอบนโยบายการจัดกิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจ ให้แก่ผู้สูงอายุ ภายใต้แนวนโยบาย ๓ ก. (ก้ม กอด กราบ) และมอบนโยบายการดำเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


https://www.facebook.com/OlderDOP/posts/2363376773686584 ติดตามข่าวสารของกรมกิจการผู้สูงอายุ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของผู้สูงอายุ ได้ที่ http://www.dop.go.th/th


ไม่มีความคิดเห็น