Breaking News

รพ. รามาธิบดี เชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการ “ลดอ้วนลดโรค”ตอน“แก้วิกฤตคนไทยอ้วน…ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”ภาควิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตทางศัลยกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญผู้ป่วยโรคอ้วน ผู้ที่มีความเสี่ยงโรคอ้วนและประชาชนที่สนใจทั่วไป เข้าร่วม กิจกรรมงานประชุมวิชาการ “ลดอ้วนลดโรค”ตอน “แก้วิกฤตคนไทยอ้วน…ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 810 B (ห้องเรียน 3) ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการทางการแพทย์ (อาคารโรงเรียนพยาบาล) โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมรับของที่ระลึก โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สอบถามและลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โทรศัพท์ 085-093 2646 ที่ช่องทางเฟสบุ๊ค “คลินิกรักษาโรคอ้วนครบวงจร”


สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จะมีการจัดบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ เรื่อง “การผ่าตัดรักษาโรคอ้วน” โดย ผศ.นพ.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตทางศัลยกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง “การผ่าตัดรักษาโรคอ้วน” , บรรยายเรื่อง “การเตรียมตัวและดูแลหลังการผ่าตัด” โดย อ.พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย อาจารย์สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , บรรยายเรื่อง“อาหารและการรับประทานอาหารของผู้เข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคอ้วน”โดย อ.ดร.วนะพร ทองโฉม นักวิชาการโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และไฮไลท์สำคัญ การเสวนา ถ่ายทอดประสบการณ์จริงของผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดลดอ้วน ลดโรค ดำเนินรายการโดย ดีเจแมน ธนรัตน์ กิติยาการ ชายหนุ่มผู้เผชิญกับโรคอ้วนขั้น ร้ายแรงเคยน้ำหนักมากสูงถึง 262 กิโลกรัม มีโรคกว่า 20 โรครุมเร้า


ปัญหาของโรคอ้วนนั้น โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้ทำการส่งเสริม ป้องกันและดูแลรักษาโรคอ้วนอย่างจริงจัง และได้จัดตั้งทีมดูแล ส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคอ้วนขึ้น โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สหสาขา ช่วยเหลือดูแลอย่างครบวงจร โรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอื่น ๆ มากมาย อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคข้อเข่าเสื่อม และ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งแนวโน้มของผู้ป่วยโรคอ้วนจะมีมากขึ้นทุกปี


ไม่มีความคิดเห็น