Breaking News

‘กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน’ สุดปลื้ม 'ไทย ทำ เบสท์ กู๊ดส์ แฟร์' ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปลื้ม จัดงานทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน ‘ไทย ทำ เบสท์ กู๊ดส์ แฟร์ 2019’ (Thai Thum BEST GOODS FAIR 2019) ระหว่าง 12-16 ก.ค. ที่ผ่านมา ณ เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม (ลานเมือง 1-2) ได้รับความสนใจจาก “ผู้ประกอบการไทยทำ” ของทั้ง 4 ภาค และประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและการสร้างโอกาสทางธุรกิจระดับฐานราก โดยเฉพาะการขยายตลาดจากระดับภายในประเทศสู่ตลาดต่างประเทศ ที่มีศักยภาพ สำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุมชน ซึ่งได้มีโครงการที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากผ่านโมเดล ๓ P คือ ๑. People หรือ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ๒. Process หรือ การพัฒนาศักยภาพในการผลิต และ ๓. Product หรือ การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ 


โดยได้รับมอบหมายให้จัดทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากสู่สากล ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการขยายช่องทางการตลาดและการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้ และการพัฒนาธุรกิจในระดับผู้ประกอบการชุมชนให้เจริญเติบโต สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล และเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและโอกาส ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และทุนทางวัฒนธรรม โดยส่งผลในการสร้างรายได้ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุมชน และเกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศชาติอย่างยั่งยืน


การจัดงานครั้งนี้ “ผู้ประกอบการไทยทำ” และนำเอาศักยภาพของทุกภาคส่วนมาร่วมกัน โดยคัดเลือกสินค้าคุณภาพมีมาตรฐาน ของทั้ง 4 ภาค มาให้ประชาชนได้เลือก ชม ช้อป ชิม ในงาน Thai thum BEST GOODS FAIR 2019 โดยมีกิจกรรม โซนแหล่งรวมสินค้ามาตรฐานคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย, ของใช้ของที่ระลึก, สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร & สปา จาก 4 ภาค, โซน เวทีกิจกรรม แฟชั่นโชว์ ชมการแสดงศิลปวัฒธรรมดนตรีร่วมไทยร่วมสมัย, การจัดแสดงอัตลักษณ์ผ้าเด่นของแต่ละภาค ที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดัง นำโดย เอกสิทธิ์ โกมลกิตติพงศ์ และ วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข แห่ง อิมปานิ และ WISHARAWISH, จุฑาทิพ ไชยสุระ แห่ง JUTATIP, ศศิธร โพธา แห่ง MEEDER HANDAMDE, สิริกร อินพรหม แห่ง เอื้องสิริ DESIGN, กีรณุช สุทธิพันธุ์ แห่ง ปอณบาติก และ ปฏิญญา โภคชัชวาล แห่ง BATIK HOUSE นำเสนอผ่านแฟชั่นโชว์ โดยนางแบบที่มือชื่อเสียง อาทิ ปริม-กรวรรณ หลอดสันเทียะ The face Thailand 3, ปลา-ปรภัสสร หลอดสันเทียะ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2014, ลูกน้ำ-สกาวรัตน์ ครุยทอง มิสแกรนด์สุราษฎร์ธานี 2018, ปลา-ธนพร จันทราพรเลิศ Thai Supermodel 2013 รวมถึงนายแบบ-นางแบบกิตติมศักดิ์ อาทิ ไกรสร แสงอนันต์, น้องเพชร-ภัควรรธน์, ตั้ม-สมประสงค์ ฯลฯ


นายจารุพันธ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า “การจัดงาน ‘ไทย ทำ เบสท์ กู๊ดส์ แฟร์ 2019’ ในนี้ เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ความสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจฐานราก ในเรื่องของวิสาหกิจชุมชน, ผู้ประกอบการในกลุ่มโอท๊อป หรือพี่น้องเกษตรกรในส่วนภูมิภาค โดยมีแนวคิดว่า จะทำอย่างไรที่จะนำเอาสินค้าชุมชน มาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน อาทิ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาชาวบ้านต่างๆ ที่เอามาหล่อหลอม แล้วทำให้สามารถออกสู่ประชาชน โดยบวกกับความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ออกมาสู่การพัฒนาสินค้าหรือบริการต่างๆ ในชุมชนนั้นๆ โดยเราพยายามรักษาวิถีชุมชนเอาไว้ ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เช่น ผ้าไหม จากเดิมที่เป็นเพียงผ้าทอ ผ้าผืน ไม่ได้นำเอาการออกแบบ หรือดีไซน์ใส่เข้าไป ก็จะใช้ได้แค่เพียงในท้องถิ่น หรืองานประจำจังหวัด แต่เมื่อเรานำการออกแบบ หรือดีไซน์ใส่เข้าไป สินค้าเหล่านี้ก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น ทำให้สินค้าเหล่านี้สามารถออกสู่ตลาดได้กว้างมากขึ้น การนำเทคโนโลยีเข้าไปใช้ในชุมชน ทำให้สินค้ามีมาตรฐานมากขึ้น ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจ ซึ่งเอกลักษณ์ของสินค้าเหล่านี้ อยู่ที่การใส่จิตวิญญานของผู้ผลิตเข้าไป ทำให้ประชาชนได้สินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมๆ กับได้รับความรัก ความห่วงใย ความเอื้ออาทร ไปพร้อมๆ กัน เวทีนี้ จึงเป็นเพียงเวทีเริ่มต้น ที่จะทำให้สินค้าเหล่านี้ออกไปสู่ตลาดได้มากยิ่งขึ้น ทั้งในระดับสากลหรือเพื่อการส่งออก ซึ่งเราเชื่อมั่นว่า สินค้าที่เราคัดเลือกมาในครั้งนี้ จะสามารถก้าวสู่ความเป็นอินเตอร์ได้อย่างแน่นอน”

ไม่มีความคิดเห็น