Breaking News

พม. นำ “วิถีพลูตาหลวง ตำบลต้นแบบสร้างสุขทุกช่วงวัย” ใช้ขับเคลื่อนเมืองสร้างสุข (Happiness Social City) ในพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรีวันนี้ (9 ส.ค. 62) เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานใน พิธีเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ภายใต้หัวข้อ “วิถีพลูตาหลวง ตำบลต้นแบบสร้างสุขทุกช่วงวัย” โดยมี นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. รวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ในพื้นที่เข้าร่วมงาน 


นายปรเมธี กล่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม "เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นศูนย์รวมการให้บริการด้านสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัยแบบครบวงจร ด้วยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสังกัด กระทรวง พม. และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ โดยการจัดกิจกรรมด้านสังคมในทุกมิติ เช่น ด้านสุขภาพอนามัย การอบรมวิชาการ และการฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้และการมีงานทำ เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวง พม. ได้กำหนดจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือนในพื้นที่ "เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” โดยส่วนราชการระดับกรมมีการหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพหลักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นมา


นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) เป็นเจ้าภาพหลัก สำหรับการจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “วิถีพลูตาหลวง ตำบลต้นแบบสร้างสุขทุกช่วงวัย” ที่มุ่งเน้นให้เกิดการจัดสวัสดิการด้านสังคมในระดับชุมชน เพื่อเป็นชุมชนน่าอยู่ (Safety) ซึ่งทุกคนในชุมชนได้รับบริการและสามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (Smart) อีกทั้งทุกคนในชุมชนมีความสุข (Smile) นำไปสู่สังคมแห่งความพอเพียง (Sufficiency) โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จ จึงมีการนำเสนอรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต ความสำเร็จของกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและกระบวนการ เพื่อให้เกิดการบูรณาการของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย บนพื้นฐานความร่วมมือกัน นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอตลาดวิถีชุมชนและการออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการจากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมกว่า 47 บูธ 


“สำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม "เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ในพื้นที่อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้มุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมเป็นสำคัญ ด้วยการพัฒนาอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ ด้วยการออกแบบพื้นที่ภายใต้หลักการ Universal Design และการจัดสรรการใช้ประโยชน์พื้นที่แบบ Mixed - use ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างยั่งยืน นำไปสู่การเป็นเมืองสร้างสุขอย่างแท้จริง” นายปรเมธี กล่าวในตอนท้าย 


ไม่มีความคิดเห็น