Breaking News

จัด เดิน-วิ่ง การกุศล วังขนายมาราธอน ครั้งที่ 9 จ.กาญจนบุรีเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเอสพลานาด แคราย ได้จัดงานแถลงข่าวความพร้อมงาน "เดิน-วิ่งการกุศล วังขนายมาราธอน ครั้งที่ 9" โดยมี พล.ร.อ.พงศธร ชูแข ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมฟอร์รันเนอร์ พร้อมด้วย นายจรัญ พงภิทักษ์ ประธานชมรมฟอร์รันเนอร ์ประธานบริษัทสนุกจำกัดและคณะกรรมการสมาพันธ์เพื่อสุขภาพไทย, นายวันชัย หงส์เชิดชัย บริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จํากัดและ นายวิโรจน์ อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมสังคม กลุ่มวังขนาย ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เทศบาลตำบลวังขนาย โรงเรียนท่าม่วงวัดราฎร์บำรุง และชมรมวิ่งรักษ์สุขภาพท่าม่วงเข้าร่วม


กิจกรรม "เดิน-วิ่งการกุศลวังขนาย มาราธอน ครั้งที่ 9" ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ที่ จ.กาญจนบุรี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการรวมพลังของประชาชนในพื่นที่และชมรมวิ่งต่างๆทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันออกกำลังกาย โดยพร้อมเพียงกัน กิจกรรมการวึ่งนี้ได้รับการสนุบสนุนจากเจ้าอาวาสวัด วังขนายทายิการาม รวมทั้งจากหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน


วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
  1.เพื่อหารายได้ เป็นทุนอาหาร ยารักษาโรค สำหรับผู้ป่วย คนชรา คนยากไร้ ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในวัดเป็นจำนวนมาก
  2.เพื่อให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
  3.เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และประชาชนทั่วไป และส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุขห่างไกลยาเสพติด ด้วยการออกกำลังกาย


ระยะทางและกำหนดการปล่อยตัว
  -ระยะ 42.195 Km ปล่อยตัวนักวิ่ง เวลา 03.00 น.
  -ระยะ 22 Km ปล่อยตัวนักวิ่ง เวลา 05.00 น.
  -ระยะ 12 Km ปล่อยตัวนักวิ่ง เวลา 05.30 น.
  -ระยะ 5 Km ปล่อยตัวนักวิ่ง เวลา 06.00 น.

ระยะ 5 Km. ต่ำกว่า 15 ปี ชายและหญิงวิ่งฟรี สมัครได้ที่หน้างานเท่านั้น!! รับทุนการศึกษา ชาย 20 ทุน หญิง 20 ทุน (ไม่สามารถแข่งชิงถ้วยรางวัลได้)


ไม่มีความคิดเห็น