Breaking News

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่30 กันยายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 143 ผลงาน และได้มีการพิจารณาตัดสินจากผลการดำเนินงาน ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 40 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 17 รางวัล และรางวัลระดับโครงการชุมชน จำนวน 23 รางวัล


นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประธานกล่าวว่า การพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า รวมไปถึงการกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นถือเป็นวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า วัตถุประสงค์ข้อนี้นับเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับแนวทางบริหารจัดการของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินโครงการด้านไฟฟ้า ดังนั้นการดูแลท้องถิ่นที่เสียสละให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ จึงเป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าให้มีความสุขอย่างยั่งยืน 


นอกจากนั้น คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้กำหนดแนวนโยบายในการบริหารจัดการกองทุนฯ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจการบริหารสู่ชุมชน โดยเฉพาะเมื่อการดำเนินงานได้เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายกลุ่ม ทั้งผู้ผลิตไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า ชุมชน ท้องถิ่น และประชาชน นับเป็นการส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพในการใช้เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอย่างเหมาะสม 


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงาน เพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ภายใต้การกำกับดูแลของ กกพ. โดยมีการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสู่ชุมชน ผ่านคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าตำบล (คพรต.) และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาลในพื้นที่ประกาศ เพื่อดำเนินการภายใต้กรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงานที่ กกพ. กำหนด ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ทั้ง 3 ประเภท คือ 
  1) กองทุนประเภท ก เป็นกองทุนขนาดใหญ่ได้รับอนุมัติงบประมาณมากกว่า 50 ล้านบาทต่อปี 
  2) กองทุนประเภท ข เป็นกองทุนขนาดกลางได้รับอนุมัติงบประมาณมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี 
  3) กองทุนประเภท ค เป็นกองทุนขนาดเล็กที่ได้รับอนุมัติงบประมาณไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี 


โดยในช่วงเวลาดำเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการอนุมัติงบประมาณเพื่อไปดำเนินโครงการ รวมแล้ว 494 กองทุน เป็นเงินประมาณ 18,000 ล้านบาท และเป็นโครงการชุมชนประมาณ 50,000 โครงการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าให้มีความเจริญและอยู่ร่วมกับโรงไฟฟ้าได้อย่างสงบสุข เพื่อเป็นการยกย่องชื่นชม สร้างขวัญกำลังใจ และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง และเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศได้อย่างเหมาะสม 


ตลอดจนเพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สำนักงาน กกพ. ได้ริเริ่มจัดให้มีการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2559 โดยมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และโครงการชุมชน สมัครเข้าร่วมการประกวด เป็นกองทุนประเภท ก และ ข จำนวน 53 กองทุน และโครงการชุมชน จำนวน 66 โครงการ ซึ่งผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี 


หลังจากนั้น สำนักงาน กกพ. ได้จัดการประกวดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 เป็นครั้งที่ 2 โดยให้ครอบคลุมการประกวด ทั้งกองทุนและโครงการชุมชนของกองทุนประเภท ก ข และ ค ซึ่งมีกรอบหลักเกณฑ์การประเมินใน 4 ด้าน คือ ด้านประสิทธิผล ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการบริหารจัดการ และด้านการเรียนรู้และพัฒนา 


รางวัลชนะเลิศระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าดีเด่นประเภท ก และประเภท ข ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่รางวัล เงินรางวัลและเกียรติบัตร มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 143 ผลงาน แบ่งเป็นการประกวดระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 56 กองทุน และระดับโครงการชุมชน จำนวน 87 โครงการ ทั้งนี้คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและคณะทำงานสนับสนุนการตัดสินการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนเป็นผู้พิจารณาการตัดสิน ซึ่งผลการตัดสินมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 40 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำนวน 17 รางวัล และรางวัลระดับโครงการชุมชน จำนวน 23 รางวัล ซึ่งมีเป็นต้นแบบในการส่งเสริมกองทุนอื่นๆ นำไปต่อยอดขยายผลโครงการชุมชนให้อย่างยั่งยืน 


จากการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผลปรากฏว่ามีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลกองทุนดีเด่นประเภท ก ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา รางวัลกองทุนดีเด่นประเภท ข ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี5 รางวัลกองทุนดีเด่นประเภท ค ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (สาขาชำผักแพว) 


รางวัลกองทุนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น จำนวน 4 รางวัล รางวัลกองทุนผลการดำเนินงานดีเด่นด้านประสิทธิผล รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี1 รางวัลกองทุนผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี3 รางวัลกองทุนผลการดำเนินงานดีเด่นด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง3 รางวัลกองทุนผลการดำเนินงานดีเด่นด้านการเรียนรู้และพัฒนา รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 


รางวัลโครงการชุมชนดีเด่น ซึ่งโครงการนี้มีความแตกต่างจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคือเป็นโครงการที่สมัครโดยภาคสมัครใจ จำแนกตาม 5 ภาค จำนวน 20 รางวัล ได้แก่ รางวัลโครงการชุมชนดีเด่นภาคเหนือ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการคลินิกทันตกรรมมาตรฐานเคลื่อนที่ (บนรถบัส) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก รางวัลโครงการชุมชนดีเด่นภาคกลาง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดนครสวรรค์1 รางวัลโครงการชุมชนดีเด่นภาคตะวันออก รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการจัดหางบประมาณเพื่อจ้างครูจ้างสอนโรงเรียนวัดนาพร้าว กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี1 รางวัลโครงการชุมชนดีเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการสนับสนุนสวัสดิการและกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส กองทุนพัฒนาไฟฟ้า บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 5) จำกัด รางวัลโครงการชุมชนดีเด่นภาคใต้และภาคตะวันตก รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรลาดบัวขาว กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี2 


โดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ สำนักงาน กกพ. จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ นำไปสู่การพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง ต่อไป ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ที่ www.powerdevelopmentfundawards.com


ไม่มีความคิดเห็น