Breaking News

วิทยาลัยเพาะช่างเยี่ยม ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน รับรางวัลสองเวทีคุณภาพศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ของวิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์สร้างชื่อบนสองเวทีคุณภาพ เวทีแรก ระยอง....ซ่อนสุข(Rayong’s Undiscovered Happiness) จัดโดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และอีกหนึ่งเวทีคือ โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 8 ภายใต้แนวคิด “ทำให้ ด้วยใจ We Do VOLUNTEER 


วันที่ 19 กันยายน 2562 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ประกาศผลการตัดสินสุดยอดผลงานในโครงการประกวดหนังสั้น และโครงการประกวดภาพนิ่ง หัวข้อ “ระยอง…ซ่อนสุข” (Rayong’s Undiscovered Happiness) ภายใต้โครงการ “เส้นทางแห่งความสุขกับ GC” ประจำปี 2562 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 700,000 บาท โดย “ระยอง…ซ่อนสุข” เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม เผยแพร่ บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนระยอง สะท้อนความสุข อัตลักษณ์ของคนระยองในมุมที่แปลกใหม่จากเดิม อีกทั้งยังช่วยต่อยอดเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัด สร้างมูลค่าและเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดระยองอีกด้วย


สำหรับผู้ชนะเลิศโครงการประกวดหนังสั้น ประเภทประชาชนทั่วไป ได้แก่ ทีม The Wolffilm ของนายบดินทร์ ไชยสมบัติ ศิษย์เก่าจากวิทยาลัยเพาะช่าง สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ และนางสาวสมกมล แซ่โง้ว ศิษย์เก่าจากสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์กับผลงานที่ชื่อว่า Sound Of Happiness ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท และ ผู้ชนะเลิศโครงการประกวดภาพนิ่ง ประเภทนักเรียน/นักศึกษา ได้แก่ นางสาววรรษชล เที่ยงแท้ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ วิทยาลัยเพาะช่าง ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ ครอบครัวประมง ได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท โดยโครงการประกวดหนังสั้น-ภาพนิ่ง หัวข้อ “ระยอง…ซ่อนสุข” มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 241 ผลงาน ณ บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สำนักงานระยอง 


และในวันเดียวกัน ณ กองบัญชาการกองทัพบก กองทัพบก โดยกรมกิจการพลเรือนทหารทัพบก ก็ได้มีพิธีมอบรางวัล โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 8 ภายใต้แนวคิด “ทำให้ ด้วยใจ We Do VOLUNTEER โดยมีแนวคิดคือ อาสาสมัคร (VOLUNTEER) หมายถึง ผู้ที่สมัครใจทำงานเพื่อประโยชน์แห่งประชาชนและสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งอื่นใด บุคคลที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ เสียสละ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ป้องกัน แก้ไขปัญหาและ พัฒนาสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และในโครงการนี้ นักศึกษาจากวิทยาลัยเพาะช่างได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองจากการประกวดภาพวาด คือ นางสาวไพลิน แพ่งรัก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากสาขาวิชาหัตถศิลป์ได้รับรางวัลเงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ และสุดท้ายน้องเล็กสุดทีมหลังเลนส์จากสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ที่เข็นผลงานการเรียนรู้ภาพเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกในการเรียนชั้นปีที่ 2 ส่งผลให้หนังสั้นเรื่อง Give Form Somewhere ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดเกือบร้อยกว่าเรื่อง ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ 

การศึกษาในยุคปัจจุบัน การเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ การมีเวทีให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกสร้างสรรค์งานตามโจทย์ปัญหาที่ถูกตั้งขึ้นแล้วยังสามารถนำผลงานที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมจึงเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการอย่างแท้จริง ต้องขอขอบคุณเวทีการประกวดทั้งสองเวทีที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้น


ไม่มีความคิดเห็น