Breaking News

Learn O Life พลิกวงการ Workshop เด็ก เยาวชน ครอบครัว ค้นหา Passion ด้วยหลักจิตวิทยา สร้างความเชื่อมโยงสู่ความสำเร็จและความสุขLearn O Life เวิร์คชอปรูปแบบใหม่ ช่วยค้นหาและพัฒนาศักยภาพตนเองให้ถูกจุด โดยนักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น ตอบโจทย์ปัญหาการเรียนไม่ถึงฝัน สร้าง​เส้นทางสู่อาชีพด้วยความสุข และการส่งเสริมความเข้าใจระหว่าง ครอบครัว ครู และเด็ก 


ภัฏ เตชะเทวัญ ผู้จัดการทั่วไปบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กิจการสังคมเพื่อการศึกษาในเครือเลิร์น คอร์ปอเรชั่น ผู้พัฒนาโครงการ “Learn O Life : ให้ชีวิตเลือกถูกทาง” เผยว่า “จากที่เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น ได้ทำงานและคลุกคลีกับเด็กและโรงเรียนทั่วประเทศมาเป็นเวลานาน ทำให้เห็นปัญหาสำคัญที่เกิดจากการที่เด็กขาดแรงบันดาลใจ (Passion) ในการเรียน ไม่รู้ว่าจะเรียนไปทำไม ส่งผลให้เด็กจำนวนมากยุติการเรียนกลางคัน ซึ่งอาจนำมาสู่ภาวะซึมเศร้าหรือเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงตามมา ดังนั้น บริษัทฯ จึงพัฒนาโครงการ Learn O Life ขึ้น เพื่อมุ่งแก้ปัญหาของเด็กเหล่านั้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของสังคมที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาทำในเรื่องนี้มากนัก โดยใช้นักจิตวิทยาร่วมกับนักวิชาการของบริษัท ช่วยกันออกแบบและพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมที่ทำให้ “เด็กสามารถค้นหาตัวตนที่มากกว่าการแค่ค้นหาอาชีพ มุ่งหาเป้าหมายของชีวิตทั้งระยะสั้นและระยะยาว (Meaning of Life) รวมทั้งพัฒนาทักษะด้านอารมณ์ (Soft skill) ให้เด็กมีวิธีคิดตัดสินใจกับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้” เช่น ในเวลาที่อาชีพที่ใฝ่ฝันหายไปจะเกิดอะไรขึ้น และจะสามารถอยู่กับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไร ซึ่งจะทำให้ผู้ปกครอง เห็นการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติของลูก และไม่คาดหวังให้ลูกเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่ตนเอง โดยผลลัพธ์จากร่วมกิจกรรมโครงการ Learn O Life นั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด (Mind set) ที่เกิดเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเอง จนสามารถเข้าไปคุยกับพ่อแม่ได้ว่าตัวเองสนใจอะไร พ่อแม่ควรเริ่มจากทิศทางไหนและปัจจุบันนี้มีอะไรให้เรียนที่ตรงกับความฝันความต้องการของตัวเอง ที่สำคัญต้องเรียนอย่างมีความสุขและสามารถใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาค”


ทั้งนี้ Learn O Life จะมุ่งให้เกิด 3 เรื่องหลักๆ ประกอบด้วย 
  1.การค้นหาตัวเอง 
  2.การพัฒนาจุดแข็ง  
  3.การตั้งเป้าหมายที่ถูกต้องให้กับชีวิต 

ซึ่งทั้ง 3 สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกัน โดยสามารถเข้าร่วมโครงการ Learn O Life ได้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลายจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งแต่ละช่วงวัยจะมีการใช้หลักสูตร วิธีคิด และกิจกรรมที่แตกต่างกันเพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด


พรทิพย์ แม่นทรง หัวหน้าทีมนักจิตวิทยา Learn O Life จาก ByPsychologist เสริมว่า “เราได้เห็นปัญหาของเด็กที่ไม่รู้ตัวตนของต้นเองและวางแผนชีวิตที่ไม่ตรงกับบุคลิกของตนเองมากขึ้นทุกวันในสังคม เช่น นักศึกษามหาวิทยาลัยสับสนอยากลาออกเพราะเข้ามาเรียนในคณะที่ตัวเองไม่ได้ชอบ เรียนตามเพื่อน พอเข้าเรียนแล้วไม่รู้ว่าที่ตัวเองเรียนอยู่คืออะไร และจะไปยังไงต่อ ช่วงมัธยมปลายไม่รู้จะต่อมหาวิทยาลัยคณะอะไร มัธยมต้นไม่รู้จะเลือกเรียนสายไหน และประถมปลายไม่รู้จะต่อมัธยมด้วยโรงเรียนแบบไหน ซึ่งนักจิตวิทยาและคณาจารย์ของ Learn O Life จะใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวกมาทำให้เด็กรู้ถึงบุคลิกภาพของตนเอง รสนิยมในการใช้ชีวิตเป็นอย่างไร แม้กระทั่งสภาพแวดล้อมและครอบครัวส่งผลต่อบุคลิกภาพแต่ละช่วงวัยอย่างไร ส่วนในฝั่งของผู้ปกครอง จะทำให้ผู้ปกครองเข้าใจตัวเองเช่นกัน เพราะว่าถ้าหากเด็กพยายามปรับแล้วแต่ผู้ปกครองยังอยู่ที่เดิม ก็เปรียบเหมือนฟันเฟืองที่ยังขัดกันอยู่ ซึ่ง Learn O Life ถูกคิดค้นมาเพื่อทำให้ฟันเฟืองทั้งผู้ปกครองและเด็กสอดคล้องกันและหมุนไปในทางเดียวกัน โดยผลลัพธ์หลังจากเวิร์คชอปเสร็จสิ้นจะส่งผลต่อพฤติกรรมและการดำเนินชีวิตของลูกไปจนโตเป็นผู้ใหญ่ ทั้งนี้ อยากฝากถึงผู้ปกครองและทุกๆคนว่า จิตวิทยาเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิต การมาพบนักจิตวิทยาไม่ใช่เรื่องของคนที่เป็นโรคจิตเท่านั้น แต่เป็นการทำให้เราเข้าใจตนเองมากขึ้น อาจจะเริ่มจากการที่รู้สึกมีปัญหาแค่เล็กน้อย แต่หากได้เจอนักจิตวิทยาเพื่อแก้ไขได้ทันท่วงทีนั้นเป็นสิ่งที่ควรต้องทำ “อย่ารอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยมาหานักจิตวิทยา”

Learn O Life ได้เปิดให้ครอบครัวที่ต้องการบ่มเพาะลูกด้วยความเข้าใจร่วมกิจกรรมแล้ววันนี้ โดยผู้สนใจทั้งโรงเรียน สถานศึกษา ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครอง น้องๆนักเรียนนักศึกษา สามารถรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.learnolife.com หรือ 061-274-9900

ไม่มีความคิดเห็น