Breaking News

โครงการ “คืนไม้สูป่า คืนปลาสู่สายน้ำ” สร้างโป่งเทียม เรียนรู้รักษ์แม่เรวา อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ การท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครสวรรค์ ร่วมกับ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม (ศปสท.) อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และเมืองไทย ครีเอทีฟ แอนด์ ทัวร์ จัดกิจกรรมท่องเที่ยวโครงการ “คืนไม้สูป่า คืนปลาสู่สายน้ำ” สร้างโป่งเทียม เรียนรู้รักษ์แม่เรวา โดยมี นายนิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 6 นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายสมชาย ธีรางกูร อำเภอแม่วงก์จังหวัด นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (ททท.).สำนักงานนครสวรรค์ นายอลงกรณ์ ไตรคุ้มดัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นายกิตติพัฒน์ ธาราภิบาล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม (ศปสท.) น.ส.ดรุณี ส.กาญจนชัย สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) และน.ส.ธีร์นานา ธนเนืองโรจน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานสื่อท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม (ศปสท.) อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเปิดงานด้วยท่ามกลางนักท่องเที่ยวกว่า 100 คน ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติแม่วงก์


กิจกรรมท่องเที่ยวโครงการ “คืนไม้สูป่า คืนปลาสู่สายน้ำ” สร้างโป่งเทียม เรียนรู้รักษ์แม่เรวา เป็นโครงการ CSR เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นายนิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 6 นครสวรรค์ ได้พานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนกว่า 100 คน ที่มาเที่ยว ร่วมกันปลูกต้นไม้ เป็นการคืนไม้สู่ป่า เพื่อทดแทนต้นไม้ที่ตายหรือถูกโค่นไป และปล่อยปลาจำนวนกว่า 3,000 ตัว เพื่อเป็นการคืนปลาสู่สายน้ำ เพื่อเป็นการพิ่มปริมาณปลาให้มีมากขึ้น รวมถึงการสร้างโป่งเทียม เพื่อเป็นอาหารให้แก่สัตว์ป่า ทั้งหมดนี้เป็นการสร้างสมดุลให้ธรรมชาติ อีกทั้งนักท่องเที่ยวยังได้ซื้ออาหารพื้นเมือง สินค้าและผลิตภัณฑ์โอท้อปพื้นบ้านที่กลุ่มแม่บ้านนำมาจำหน่ายเป็นการส่งเสริมรายได้ด้วย


นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมทั้งข้าวสารที่มีผู้ใจบุญ ได้แก่ คุณเซียมไน้ บึงไพศาลสมบูรณ์ คุณสิริเพ็ญ กุลวรกุลพิทักษ์. คุณรัตติมา โสภณธรรมคุณ คุณวนิดา คุณารัตนอังกูร คุณสุนิสา ธีรปรีดากุล คุณสุวิมล รุ่งนันทพร คุณบุญญวัฒน์ ดิถีเพ็ง และตุณโกวิทย์ เจียรพร ร่วมบริจาคให้แก่โรงเรียนบ้านใหม่แม่เรวา โดยมี.นายสายชน ลิลาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่แม่เรวาเป็นผู้รับมอบ


อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอแม่วงก์ และอำเภอแม่ จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร ตามเทือกเขาสูงชันก่อกำเนิดเป็นน้ำตกที่สวยงาม 4-5 แห่ง ทั้งเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำแม่วงก์ที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีแก่งหินทำให้เกิดน้ำตกเล็กๆ ตามแก่งหินนี้ ตลอดจนมีหน้าผาที่สวยงามตามธรรมชาติ มีเนื้อที่ประมาณ 558,750 ไร่ หรือ 894 ตารางกิโลเมตร ในช่วงฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่เหมาะแก่การไปท่องเที่ยวมากที่สุด เพราะอากาศค่อนข้างหนาวเย็น

ไม่มีความคิดเห็น