Breaking News

พร้อมแล้ว...โครงการรณรงค์ Thailand HPV Cervical Cancer Free #เอชพีวีไม่รู้ไม่ได้แล้วราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย จัดโครงการรณรงค์ Thailand HPV Cervical Cancer Free #เอชพีวีไม่รู้ไม่ได้แล้ว เนื่องในเดือนรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้ปลอดจากโรคมะเร็งปากมดลูก ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

โดยภายในงานมีการเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ ขับเคลื่อนประเทศไทยปลอดโรคมะเร็งปากมดลูก เพิ่มสิทธิหญิงไทยตรวจคัดกรองด้วย “เอชพีวี ดีเอ็นเอ” รณรงค์ให้สตรีไทย รู้จัก รู้สิทธิ์ ตรวจเช็ก ป้องกัน “ไวรัสเอชพีวี” นำประเทศไทยปลอดโรคมะเร็งปากมดลูก พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ในแคมเปญรณรงค์ “เอชพีวีไม่รู้ไม่ได้แล้ว” ภายใต้แนวคิด “ชีวิตรักเปลี่ยนได้ด้วยความรู้เอชพีวี” พบกับ
  -ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  -คุณเรวดี รัศมิทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  -พลอากาศโท นายแพทย์การุณ เก่งสกุล ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
  -นายแพทย์จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  -นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์
  -ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
  -นาวาอากาศเอก นายแพทย์ภานนท์ เกษมศานติ์ นายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย

พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ นิโคลีน-พิชาภา ลิมศนุกาญจน์ มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2018 ร่วมเป็นทูตรณรงค์ให้สตรีไทยได้รู้ถึงสิทธิการคัดกรอง รู้จักเชื้อไวรัสเอชพีวี เพื่อชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ ให้เมืองไทยปลอดโรคมะเร็งปากมดลูก


ไม่มีความคิดเห็น