ธนบุรี บำรุงเมือง จับมือกรมควบคุมโรค จัดอบรมเจ้าหน้าที่สถานทูตและประชาชนทั่วไป สร้างความมั่นใจให้ชาวไทยและต่างชาติในการป้องกัน COVID-19 - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563

ธนบุรี บำรุงเมือง จับมือกรมควบคุมโรค จัดอบรมเจ้าหน้าที่สถานทูตและประชาชนทั่วไป สร้างความมั่นใจให้ชาวไทยและต่างชาติในการป้องกัน COVID-19โรงพยาบาล ธนบุรี บำรุงเมือง สร้างความมั่นใจผู้ใช้บริการ เปิดศูนย์เฉพาะทางในการคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยทีมแพทย์สหวิชาชีพ พร้อมจัดงานเสวนาให้ความรู้ในการป้องกัน COVID-19 กับเจ้าหน้าที่สถานทูต บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป โดยความร่วมมือกับสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 


สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวล และเริ่มส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้ที่เดินทางมาพำนักอยู่ในประเทศไทย โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จึงจัดงานเสวนาในหัวข้อ “แผนการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับสากล” เพื่อให้ข้อมูลความรู้ในการดูแลตัวเองสำหรับบุคคลทั่วไป ให้ปลอดภัยจาก COVID-19 และมาตรฐานการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย โดยภายในงาน ผู้ร่วมฟังเสวนาจะได้รับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล จากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่ ดร. บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 


ดร. บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการจัดเสวนาครั้งนี้ว่า ในฐานะที่ รพ. ธนบุรี บำรุงเมือง ให้บริการลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทำให้ทางโรงพยาบาลจำเป็นต้องมีมาตรฐานในการคัดกรอง และดูแลผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาล ด้วยมาตรการป้องกันขั้นสูงสุด ซึ่งที่ผ่านมา รพ. ธนบุรี บำรุงเมือง ได้เปิดศูนย์เฉพาะทางในการคัดกรองเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โดยมีทีมงานบุคลากรมืออาชีพดูแลทุกขั้นตอน นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับประชาชนทั่วไป บุคลากรทางแพทย์ และเจ้าหน้าที่จากสถานทูตต่าง ๆ ผ่านการร่วมมือกับภาครัฐ โดยได้รับเกียรติจาก พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันบำราศนราดูร จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาให้ข้อมูลในงานเสวนาครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ “แผนการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระดับสากล” 


โดย พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ ได้กล่าวสรุปถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ “สำหรับในประเทศไทยในปัจจุบัน ยังสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ให้อยู่ในระยะที่ 2 เป็นระยะเวลากว่าหนึ่งเดือนแล้ว หลังจากที่พบผู้ป่วยคนไทยคนแรก ซึ่งติดเชื้อในประเทศจากการสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวชาวจีน และเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดของเชื้อก้าวเข้าสู่ระยะที่ 3 รัฐบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของไทยกำลังเร่งเตรียมพร้อมรับมือและชะลอการระบาดให้ได้มากที่สุด โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ด้วยแผนบูรณาการความร่วมมือแบบพหุภาคี เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”


นอกจากนี้ ภาครัฐและกระทรวงสาธารณสุขยังได้มีการออกนโยบายและมาตรการเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ใน 2 ระดับ ทั้งในระดับบุคคล และระดับประเทศ เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการคัดกรอง เฝ้าระวังผู้ป่วยที่ด่านช่องทางเข้าระหว่างประเทศ รวมทั้งมีการจัดระบบการคัดกรองที่สถานพยาบาลทุกแห่งแบบครบวงจร เพื่อเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน โดยเฉพาะในคนไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการรับเชื้อ ได้แก่ ผู้ที่ทำงานในสถานทูต ผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศเสี่ยง ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและโรงแรม เป็นต้น


รวมทั้งมีมาตรการเฝ้าระวังการเจ็บป่วยในบุคลากรสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ทำงานใกล้ชิดกับกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น ออกกฎควบคุมให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่มีความเสี่ยง กักตัวเองอยู่ที่บ้านอย่างน้อย 14 วัน กำหนดมาตรการทำงานที่บ้านและหลีกเลี่ยงงานชุมนุมขนาดใหญ่สำหรับผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจผิดปกติ กำหนดให้มีการหยุดงาน หยุดเรียน ในสถานที่ที่มีการระบาด และควบคุมการระบาดในพื้นที่ที่มีคนอยู่จำนวนมาก เช่น โรงเรียน เรือนจำ ค่ายทหาร รวมทั้งพิจารณาประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพื่อควบคุมการระบาดในชุมชน 


นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีการเตรียมความพร้อมการรักษาพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลทั่วประเทศ รวมทั้ง มีการเตรียมโรงพยาบาลขนาดใหญ่เพื่อรองรับผู้ป่วยจำนวนมาก รวมถึงกำหนดและจัดทำแผนจัดการพื้นที่ดูแลรักษาผู้ป่วย จัดหาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อให้เพียงพอ เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจวินิจฉัย รวมทั้งการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในโรงพยาบาล 


ในส่วนของชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยที่กังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดร. บุญ วนาสิน ได้ให้ความเชื่อมั่นว่า รพ. ธนบุรี บำรุงเมือง พร้อมรองรับและดูแลลูกค้าชาวต่างชาติทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวอาหรับ และชาวจีน ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มสำคัญของโรงพยาบาล ด้วยศูนย์เฉพาะทางสำหรับดูแลผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งแยกจากอาคารหลัก เพื่อการเฝ้าระวัง กักกัน และดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ทันสมัย เป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างครบวงจรทุกขั้นตอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here