Breaking News

กลุ่ม "เพื่อนอลงกรณ์" มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย)


นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกลุ่ม"เพื่อนอลงกรณ์" มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรธิดาสมาชิกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน(ประเทศไทย) จำนวน 100,000 บาทให้กับนายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน(ประเทศไทย) เมื่อ 17 เมษายน ณ ห้องรับรอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ไม่มีความคิดเห็น