Breaking News

“โครงการศาลยุติธรรมปันน้ำใจ” ช่วงโควิด-19


ศาลยุติธรรมร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี และบริษัท ซัยโจ เดนกิ อินเตอเนชั่นแนล จำกัด ได้จัดโครงการศาลยุติธรรมปันน้ำใจ ช่วยพี่น้องชาวไทยจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19


ด้วยศาลยุติธรรมได้รับทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ขาดแคลนอาหาร และสิ่งป้องกันโรคที่จำเป็นทั่วประเทศรวมถึงจังหวัดนนทบุรีด้วย นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และ นายสันต์ชัย ล้อมณีนพรัตน์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 โดยดำริของท่านประธานศาลฎีกา ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นสำคัญ ศาลยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยนายกฤษณพล ณ ถลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี โดยนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี จัดมอบข้าวกล่อง ข้าวสารอาหารแห้ง และอาหารสำเร็จรูปที่มีคุณภาพ สะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัย รวมถึงเจลล้างมือ และหน้ากากผ้า แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1,000 ชุด รวมทั้งจัดตั้งตู้แบ่งปันน้ำใจเพื่อให้ประชาชนทั่วไป หยิบอาหารและสิ่งของจำเป็นในตู้ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนทั้งอาหารและเสื้อผ้าเครื่องใช้ที่จำเป็น อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น