Breaking News

มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐมและวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒธาราม ได้ร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ประชาชน สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. พระเดชพระคุณพระเทพสุวรรณเมธี, รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เมตตาเป็นประธานโครงการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พร้อมด้วยองพจนกรโกศล ดร. (พิสิษฐ์ เถี่ยนบ๊าว) เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ประธานมูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์และพระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม ประธานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ 1 นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม 


สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ร่วมกับ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒธาราม ได้ร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆศ นครปฐม


การนี้มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์ ได้ร่วมมอบ เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 50 ml. จำนวน 200 หลอด และสบู่สมุนไพร อิงอิง จำนวน 300 ก้อน เพื่อแจกให้กับประชาชนในครั้งนี้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น