ดย.พม.พาเยี่ยมชมสถานรับเลี้ยงเด็กวิถี New Normal เตรียมความพร้อมดูแลเด็ก - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ดย.พม.พาเยี่ยมชมสถานรับเลี้ยงเด็กวิถี New Normal เตรียมความพร้อมดูแลเด็ก


วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ดย.พม.) พาเยี่ยมชมมาตราการเตรียมความพร้อมเปิดสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัยวิถี New Normal ที่ สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตร ในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กทม. 


นางสุภัชชา เปิดเผยว่า กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัยในความดูแลของกรมทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตร สถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กนายแพทย์ประสงค์ - สุดสาคร ตู้จินดา และสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กบ้านปากเกร็ด จ.นนทบุรี เพื่อให้บริการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เป็นบุตรหลานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30 – 16.30 น. สำหรับสถานรับเลี้ยง และพัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตร จะให้บริการเด็กตั้งแต่อายุ 3 เดือน – 6 ปี โดยมีค่าบริการต่อเดือน อายุ 3 เดือน – 1 ปี 11 เดือน จำนวน 2,000 บาท และ อายุ 2 – 6 ปี จำนวน 1,000 บาท 


ในสถานการณ์ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ผ่านมา กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือข่าย ดำเนินการจัดทำมาตรการ และคู่มือการป้องกัน Covid-19 ในเด็กปฐมวัยของสถานรับเลี้ยงเด็ก เพื่อเป็นการรองรับและเตรียมความพร้อมการเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก ทั้งนี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดให้กับสถานรับเลี้ยงเด็กมาโดยตลอด ซึ่งจะทำให้เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมและสถานที่ ที่ปลอดภัยเหมาะสมกับเด็ก การนำมาตรการและคู่มือการป้องกัน Covid-19 ในเด็กปฐมวัยของสถานรับเลี้ยงเด็กมาใช้ร่วมด้วย จะช่วยลดความกังวลใจให้กับผู้ปกครองที่ต้องกลับไปทำงานในสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าว


การเตรียมพร้อมสำหรับเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก ประกอบด้วย
  -เจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็ก จะต้องกำหนดจุดคัดกรองและตรวจรับส่งเด็ก จัดเตรียมสถานที่ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยของเด็ก ให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับครู บุคลากร และผู้ปกครอง
  -ครู ผู้ดูแลเด็ก จะต้องเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมและไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ พยายามรักษาการเว้นระยะ และรักษาสุขอนามัยควบคุมการฆ่าเชื้อระหว่างวันในแต่ละจุดให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
  -ผู้ปกครอง จะต้องให้ความร่วมมือ หลีกเลี่ยงพาเด็กไปในพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ตนเองและเด็ก ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ หมั่นสังเกตตนเอง เด็ก และบุคคลในครอบครัว หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ จาม น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ ควรปรึกษาแพทย์ และแจ้งต่อสถานรับเลี้ยงเด็กทันที


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here