Breaking News

สมาคมฯ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร AFC Goalkeeping Level 1 ประจำปี 2562


ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดอบรม AFC Goalkeeping Coaching Certificate Course ประจำปี 2562 จำนวน 2 คอร์ส สำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ตามที่สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) กำหนดนั้น สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร AFC Goalkeeping Coaching Certificate Course Level 1 สำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้


ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร AFC Goalkeeping Coaching Certificate Course Level 1 (วันที่ 21 – 26 สิงหาคม 2562)
   1.นายสุจินต์ นาคนายม
   2.นายยุทธนา ธรรมประเสริฐ
   3.นายฐิติ ชื่นตา
   4.นายเด่นชาย ชัยทรัพย์
   5.นายศิรชัช ปรีดาบุญ
   6.นายนิวัฒน์ วงศ์อารี
   7.นายสมเกียรติ ปัสสาจันทร์
   8.นายสินทวีชัย หทัยรัตนกุล
   9.นายอภิชัย ทองนุสนธิ์
  10.นายวงศธร นิลนพคุณ
  11.นายชนพล เกษมเนตร
  12.นายจูลิโอ มอลเตโร

ผู้ที่มีรายชื่อ PRO-PASS AFC Goalkeeping Coaching Certificate Course Level 1 (วันที่ 21 – 26 สิงหาคม 2562)
   1.นายภาณุวัฒน์ แดงฟู
   2.นายเอกพจน์ ไชยเลิศ
   3.นางสาวชีวธันย์ เครือวัลย์

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร AFC Goalkeeping Coaching Certificate Course Level 1 (วันที่ 26 สิงหาคม 2562)
   1.นายนฤพล แก่นสน

ผู้ที่มีรายชื่อ PRO-PASS AFC Goalkeeping Coaching Certificate Course Level 1 (วันที่ 26 สิงหาคม 2562)
   1.นายประภากร แสนสุริย์

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร AFC Goalkeeping Coaching Certificate Course Level 1 (วันที่ 11 – 16 พฤศจิกายน 2562)
   1.นายอนุกูล กันยายน
   2.นายสถิติ แพงมา
   3.นายศรานุวัฒน์ นศาสตร์สังก์
   4.นายนริศ ทวีกุล
   5.นายเจตนา จูมจัตุรัส
   6.นายนเรศ มั่นเกษวิทย์
   7.นายบุญจง ทองสุก
   8.นายอุกฤษฎ์ ธีรจันทรานนท์
   9.นายธำมรงค์ รังสี
  10.นายพีระพัจน์ สมใจ
  11.นายอภิลักษณ์ ศรีวงษ์ราษฎร์
  12.นายยุทธนันท์ พิลาวัลย์
  13.นายเอกภัท เจริญสมัย
  14.นางสาวธัญญาภรณ์ คล้ายขำ
  15.นายคุณานนท์ ฉิมพะเนาว์
  16.นายกิตติพัชญ์ ศศิพิทักษ์วงศ์
  17.นายณัฐวุฒิ รัตนาภรณ์
  18.นายพรรษา มีสัตย์ธรรม
  19.นายวรวุฒิ ทิพยศักดิ์วารกุล
  20.นายธีรศักดิ์ กาวิชัย
  21.นายวรวุฒิ สีทาพุฒ
  22.นายกิตตินันท์ โชคชัยเจริญลาภ
  23.นายวัชรพงษ์ กล้าหาญ
  24.นายชินกร ดีสาย

โดย ผู้ที่ผ่านการอบรมทั้งหมด สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จะมีการแจ้งวัน เวลา และ สถานที่ในการรับใบประกาศนียบัตรให้ทราบภายหลัง

สำหรับ ผู้เข้าอบรมที่ติด Pro-pass ทางสมาคมฯ จะติดต่อไปแจ้งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ตัวผู้เข้าอบรม รับทราบ และสามารถติดต่อขอซ่อมได้หลังจากการประกาศผล ทั้งนี้ สามารถสอบถามระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร : 095-914-1046 และ 02-408-1523 ในวันและเวลาทำการ

ไม่มีความคิดเห็น