Breaking News

กอ.รมน. ประชุมหารือและเยี่ยมชม วช. ในงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรม ด้านความมั่นคง ภายใต้กรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วช. และ กอ.รมน.


วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กอ.รมน. (สนย.กอ.รมน.) นำโดย พลโท สวัสดิ์ ชนะจิตราสกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กอ.รมน. และคณะ ได้เข้าเยี่ยม วช.และหารือแนวทางความร่วมมือในงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรม ด้านความมั่นคง ภายใต้กรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง วช. และ กอ.รมน. ในเรื่องการใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ชุมชนเข้มแข็งด้วยวิจัยและนวัตกรรม ที่ได้มีการลงนามเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562


ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้กล่าวต้อนรับ และนำเสนอผลงานภาพรวมของ วช. ในเรื่องภารกิจ หน้าที่และอำนาจของ วช. ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ต่อมา พลโท สวัสดิ์ ชนะจิตราสกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กอ.รมน. ได้กล่าวขอบคุณและแนะนำภารกิจ บทบาทของ สนย.กอ.รมน. และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวสรุปผลการดำเนินงานในปี 2562 และแผนการดำเนินงานในระยะที่ 2 ของปี 2563 ตามกรอบความร่วมมือ กอ.รมน. และ วช.

ไม่มีความคิดเห็น