Breaking News

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน เปิดหลักสูตรใหม่ EEC Model เพื่อรองรับระบบอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)


วิทยาลัยเทคนิคพัทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เปิดทำการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นแหล่งศูนย์การเรียนรู้ด้านวิชาชีพที่อยู่ในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยล้อมรอบด้วยนิคมอุตสาหกรรมมากมาย จึงมีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถที่หลากหลายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้เน้นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถมีสมรรถนะที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการตามนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่รูปแบบของไทยแลนด์ 4.0


ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้จัดโครงการร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนและได้รับการสนับสนุนส่งเสริมในการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตและพัฒนา บุคลากรด้านหลักสูตรระยะสั้น ในรูปแบบ EEC Model type A เพื่อรองรับรูปแบบอุตสาหกรรม (First S-Curve) (New S-Curve) มีหลักสูตร ดังนี้ 


  -หลักสูตรผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (หัวลาก) ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติขนส่งทางบก การออกตัวรถยนต์บรรทุก และบังคับทิศทางรถยนต์บรรทุก การจอดรถยนต์บรรทุกอย่างปลอดภัย การบำรุงรักษารถยนต์บรรทุก การดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าโดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการขับรถบรรทุกสินค้าและการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ


  -หลักสูตรผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการซ่อมเรือเจ็ตสกี ระบบเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้า ศึกษาเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเรือเจ็ทสกี วิธีการตรวจเช็คแบตเตอรี่ วิธีการตรวจเช็คกล่องไฟชาร์จ วิธีการตรวจเช็คคอยจุดระเบิด วิธีการตรวจเช็คหัวเทียนจุดระเบิด วิธีการตรวจวิเคาะห์ปัญหา วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ วิธีการเปลี่ยนกล่องไฟชาร์จ วิธีการเปลี่ยนคอยจุดระเบิด วิธีการเปลี่ยนหัวเทียนจุดระเบิด และข้อควรระวังในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนของงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเรือเจ็ทสกี
  -หลักสูตรผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการตรวจและซ่อมบำรุงรางรถไฟความเร็วสูง ศึกษาพัฒนาความรู้ ความเข้าใจระบบงานทาง, ส่วนประกอบ, การติดตั้ง, การตรวจสอบ และซ่อมบำรุงทางรถไฟความเร็วสูง ปฏิบัติเกี่ยวกับงานตรวจสอบ และซ่อมบำรุงทางรถไฟความเร็วสูง รางรถไฟ การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย และอุปกรณ์เสาจ่ายไฟเหนือศีรษะ
  -หลักสูตรผลิตและพัฒนากำลังคนด้านเจ้าหน้าที่ขนส่งโลจิสติกส์ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า บุคคลและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า การตรวจสอบสินค้ากับใบส่งสินค้า เงื่อนไขการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า การจัดเรียงสินค้า การบรรจุสินค้า การจัดส่งสินค้าและการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า
  -หลักสูตรอุตสาหกรรม 4.0 และระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักการของระบบอุตสาหกรรม 4.0 และระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ภาษาที่ใช้สําหรับระบบอุตสาหกรรม 4.0 และระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ การแก้ปัญหาด้วยการจําลองความคิด เพื่อนํามาใช้ในการแก้ปัญหาในงานควบคุม การทํางานของตัวตรวจรูปแบบต่าง ๆ ขั้นตอนการพัฒนา การเลือกเตรียม ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างระบบอุตสาหกรรม 4.0 และระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ การเขียนผังงาน ออกแบบและติดตั้ง เขียนและใช้โปรแกรมควบคุมการทำงานร่วมกับอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบต่างๆ ตามเงื่อนไข การทดสอบ การทํางาน การวิเคราะห์และประมาณราคาในการสร้างระบบอุตสาหกรรม 4.0 และระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ และมีกิจนิสัยที่ดีในการ ปฏิบัติงาน


นายไกรวัฒน์ บุญชัยสวัสดิ์ หัวหน้าแผนก วิชาเครื่องกล กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคพัทยา ได้ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก และชมรมรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่แหลมฉบัง ซึ่งหลักสูตรการขับรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (หัวลาก) เป็นการปรับหลักสูตรใหม่ 75 ชม. ซึ่งเป็นหลักสูตรของวิทยาลัยร่วมกับชมรมฯ ที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจทั่วไป ให้ขับรถบรรทุกสินค้า (หัวลาก) เป็นพื้นฐานก่อน เพื่อที่จะต่อยอดระดับขึ้นไป เพื่อขอใบขับขี่ ประเภท ท.3 ต่อไป


สำหรับผู้ที่สนใจ ทั้ง 5หลักสูตร ติดต่อสามถามได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 15/17 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร 038-221643 โทรสาร 038-221818  Email:Chonburi05@vec.mail.go.th

ไม่มีความคิดเห็น