Breaking News

สอศ.จัดโครงการครูเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจการเกษตรสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่


ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนเพื่อเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยได้ให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจให้แก่ครู และผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่เน้นพัฒนาด้านการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจ โครงการการพัฒนาครูผู้สอนอาชีวศึกษาที่จัดขึ้นนี้ จะช่วยพัฒนาทักษะ และความรู้ด้านการประกอบธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่ผู้เข้าอบรมทุกคน ทำให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปถ่ายทอด และเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านธุรกิจแก่ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงอีกทางหนึ่ง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี


ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ กล่าวต่อไปว่า การดำเนินโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย 3 หน่วยงาน คือ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สอศ.) และสำนักความร่วมมือ (สอศ.) โดยเลือกกลุ่มครูผู้สอนสาขาการเป็นผู้ประกอบการใหม่ของศูนย์บ่มเพาะจากสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายด้านการเกษตรและประมง จำนวน 50 คน เข้ารับอบรมเชิงปฏิบัติการและแนวทางเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ และการฝึกปฏิบัติทั้งในเรื่องช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการ การค้นหาความเป็นผู้ประกอบการในตนเอง (Young Entrepreneurship Discovering) การออกแบบการเรียนรู้ (Learning Unit Design) ทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skill: Creative, Critical, Collaboration, Communication) และทักษะการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา (Coaching and Mentoring) โดยจะมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้ที่เข้ารับการอบรมในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี


ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ กล่าวปิดท้ายว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดการเรียนการสอนด้านการเกษตรและประมงเพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพ มีทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย เป็นหลักในเรื่องแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยให้กับประเทศ การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านธุรกิจให้กับผู้เรียนจึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการไปพร้อมๆ กับองค์ความรู้ด้านวิชาการ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นเกษตรกรวิถีใหม่ที่เป็นได้ทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายที่มีศักยภาพ


ไม่มีความคิดเห็น