Breaking News

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การผลิตสื่อเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน” ส่งเสริมเยาวชนให้ก้าวสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพในศตวรรษที่ ๒๑


สืบเนื่องจากการที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้อนุมัติโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน บัดนี้ โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ พร้อมแล้วที่จะนำเสนอผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดังนั้น กองทุนฯ จึงได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “๑๔ ผลงานสื่อสร้างสรรค์ เพื่อการปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน” เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานสื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนไทย


ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เปิดเผยว่า
“การผลิตสื่อเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้น ถือเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเด็กคืออนาคตของชาติ โลกอนาคตเป็นโลกของเด็กๆนะครับ ผู้ใหญ่อย่างเรามีหน้าที่ที่จะต้องวางรากฐานที่ดีไว้ให้กับพวกเขา โดยเฉพาะในประเด็นของการศึกษา ผมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ทางกองทุนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้ จึงได้ริเริ่มดำเนินงานโครงการการผลิตสื่อเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยในวันนี้จะเป็นการนำเสนอผลงานถึง ๑๔ ผลงานด้วยกัน โดยแต่ละผลงานที่ผู้รับทุนได้มานำเสนอผลงานด้วยตัวเองในวันนี้ เป็นสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนแทบทั้งสิ้น โดยในจำนวน ๑๔ โครงการนั้น เราได้จัดแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย
  -กลุ่มที่ ๑ : สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
  -กลุ่มที่ ๒ : สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21
  -กลุ่มที่ ๓ : พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสังคมไทย”


ซึ่งทั้ง ๓ กลุ่ม ๑๔ ผลงานสื่อสร้างสรรค์นี้ถือว่าได้ผ่านคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน


โดยแต่ละผลงานที่ผู้รับทุนได้มานำเสนอผลงานด้วยตัวเองในวันนี้ เป็นสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนแทบทั้งสิ้น ทั้งนี้เราได้มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย, สื่อสำหรับเด็กพิเศษ, เราสร้างสื่อให้เยาวชนได้ค้นพบศักยภาพและค้นหาความถนัดของตัวเอง เพื่อให้ก้าวสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพในศตวรรษที่ ๒๑, เราสร้างสื่อแอนิเมชั่น แล้วก็ยังมีสื่อการเรียนการสอนสำหรับคุณครู ซึ่งเชื่อว่าหลายท่านในที่นี้คงได้เห็นสื่อเหล่านี้เผยแพร่ทางแพลตฟอร์มต่างๆ หลายช่องทางแล้ว


สำหรับเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการสื่อสารให้สาธารณชนและสังคมได้เข้าใจถึงความสำคัญของภารกิจของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในการที่จะผลิตสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายบุคคลและองค์กรที่สนับสนุนการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อที่จะต่อยอดและบูรณาการทางความคิดที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศในภายภาคหน้าต่อไป” ดร.ธนกร กล่าวทิ้งท้าย

ไม่มีความคิดเห็น