Breaking News

สอศ.ขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดอาชีวศึกษา (ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) รุ่นที่ 2


ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ (ศพก.) เป็นประธานโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดอาชีวศึกษา (ต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้ โครงการพัฒนาลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ร่วมคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ภาคเหนือ (พ.ส.น.อ. ภาคเหนือ) ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 60 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2563 ณ ค่ายลูกเสือเวียงหัตถชัย วิทยาลัยการอาชีพเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง


ไม่มีความคิดเห็น