Breaking News

รมว.ยธ. ลงนามข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ และมอบประกาศฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 รุ่นที่ 24 และรุ่นที่ 25 และเป็นประธานพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรมลงนามร่วมกับ นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและมีนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ และนายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการกฎหมาย ร่วมลงนามเป็นพยาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมไมด้า 


ทั้งนี้เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน การไกลเกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และ การบูรณาการความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558


จากนั้น เวลา 15.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 24 และ 25 จำนวน 101 คน โดยมี ผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มี ว่าที่ร้อยตรี ธนกร เจียโหงว ประธานผู้ไกล่เกลี่ย รุ่น 24-25, นายโฆสิต สุวินิจจิต, นายธนิก (ชัยปรุฬห์ ) ชูทุ่งยอ ประธานจัดหาทุนผู้ไกล่เกลี่ยรุ่น 24-25, นางสาวอุษามณี พูลเกิด(ไวทยานนท์) ประชาสัมพันธ์ผู้ไกล่เกลี่ย รุ่น 24-25 เข้ารับวุฒิบัตร และรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในครั้งนี้ด้วย 


ไม่มีความคิดเห็น