กรมอนามัย ย้ำสถานประกอบการทุกแห่ง ยกการ์ดสูง คุมเข้มมาตรการป้องกันผ่าน Thai Stop COVID Plus - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564

กรมอนามัย ย้ำสถานประกอบการทุกแห่ง ยกการ์ดสูง คุมเข้มมาตรการป้องกันผ่าน Thai Stop COVID Plus


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ย้ำผู้ประกอบการในทุกแห่งปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการในสถานประกอบกิจการ สถานบริการสาธารณะ เช่น ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สถานที่ขนส่งสาธารณะ จึงต้องยังคงเข้มตามมาตรการป้องกันและเข้าไปประเมินตนเองตามมาตรฐานกรมอนามัยผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus


นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า
จากข้อมูลการติดตามผลการประเมินรับรองตนเองของสถานประกอบกิจการการผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 - 8 มีนาคม 2564 มีจำนวนสถานประกอบกิจการ สถานบริการเข้ามาประเมินรับรองตนเอง ซึ่งยกเว้นข้อมูลสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีจำนวนทั้งหมด 18,694 แห่ง สามารถดำเนินการตามมาตรฐานได้ตามเกณฑ์ฯ ร้อยละ 84.40 และไม่ได้ตามเกณฑ์ฯ ร้อยละ 15.60 โดยสถานประกอบกิจการที่เข้ามาประเมินรับรองตนเองสูงสุด ได้แก่ 
  1) ร้านค้าปลีก ค้าส่ง เข้ามาประเมินรับรองตนเอง จำนวน 5,575 แห่ง สามารถดำเนินการตามมาตรการฯ ได้ครบทุกข้อ ร้อยละ 94.67 และมีมาตรการที่ดำเนินการได้น้อยที่สุด อาทิ ไม่จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่ ไม่มีมาตรการคัดกรองผู้เข้ามาในสถานประกอบการ และไม่มีการควบคุมจำนวนลูกค้ามิให้แออัด 
  2) ร้านอาหาร เข้ามาประเมินรับรองตนเอง จำนวน 5,473 แห่ง สามารถดำเนินการตามมาตรการฯ ได้ครบทุกข้อ ร้อยละ 75.19 และมีมาตรการที่ดำเนินการได้น้อยที่สุด อาทิ ไม่จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่ ไม่มีมาตรการคัดกรองผู้เข้ามาในสถานประกอบการ (ลูกค้า ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ) ก่อนเข้าสถานที่ และห้ามผู้มีอาการไข้ ไอ หรือเป็นหวัด เข้าภายในบริเวณสถานประกอบการ รวมทั้ง ไม่จัดให้มีอุปกรณ์ในการตัก/หยิบจับอาหารไว้สำหรับผู้ขาย และลูกค้า (กรณีบริการอาหารด้วยตัวเอง) 
  3) ศาสนสถาน เข้ามาประเมินรับรองตนเอง จำนวน 4,524 แห่ง สามารถดำเนินการตามมาตรการฯ ได้ครบทุกข้อ ร้อยละ 80.22 และมีมาตรการที่ดำเนินการได้น้อยที่สุด อาทิ ไม่มีการกำหนดเส้นทางเข้า – ออก ศาสนสถานให้ชัดเจน และไม่จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากศาสนสถาน ไม่มีการทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ พื้นผิวที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ไม่มีมาตรการคัดกรองผู้เข้ามาในศาสนสถาน  
  4) ตลาด เข้ามาประเมินรับรองตนเอง จำนวน 1,086 แห่ง ร้อยละ 76.80 และมีมาตรการที่ดำเนินการได้น้อยที่สุด อาทิ ไม่จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ไม่มีการควบคุมจำนวนลูกค้า และการเว้นระยะห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร รวมทั้งไม่จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี

“ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้สถานประกอบการ กิจการ สถานบริการสาธารณะที่ให้บริการประชาชนในทุกกลุ่มวัย ยังคงต้องคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยการจัดให้มีจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการสัมผัสร่วม เช่น ลูกบิดประตู ปุ่มกดในลิฟต์ ราวบันได ลดความแออัดของผู้ใช้บริการ รวมทั้งประชาชนยังคงต้องเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยเฉพาะแหล่งชุมชนหนาแน่นหรือ มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ตลาด เป็นต้น รวมทั้งประชาชนต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 1-2 เมตรอยู่เสมอ” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here