Breaking News

ศน. ประเมินแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เดินหน้าจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2


วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอสดีอเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) พร้อมด้วยผู้แทนระดับกระทรวง ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร องค์กรอิสระ องค์กรภาคเอกชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จำนวน 200 คน


อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมฉบับแรกของไทย ที่มุ่งหวังให้ทุกคน ทุกครอบครัว ทุกชุมชน ทุกองค์กร และทุกหน่วยงานมีคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ยึดมั่นในหลักธรรมคําสอนทางศาสนา น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามไปใช้ในการดำรงชีวิต ซึ่งแผนแม่บทฯ ดังกล่าว สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดยในปี 2564 นี้ เป็นปีสุดท้ายของการดำเนินการตามแผนแม่บทฯ ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างขอขยายเวลาการดำเนินงานไปอีก 1 ปี เพื่อให้สอดรับกับการจัดทำแผนระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) การจัดประชุมชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) ในวันนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564) เพื่อถอดบทเรียน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป


อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อว่า
การประชุมชี้แจงในวันนี้ ได้ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการ ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ผู้แทนคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง ระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งองค์กรอิสระ องค์กรภาคเอกชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จำนวน 2๐๐ คน ซึ่งมีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม 
  1. การบรรยายพิเศษ “การประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์ : แนวคิดและการบูรณาการสู่บทเรียนการปฏิบัติ” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนฐิติ ที่ปรึกษาโครงการ 
  2. วงสนทนาเวที หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนคุณธรรมสู่สังคมไทย” โดยผู้ทรงคุณวุฒิและทีมวิจัยประเมินผล มหาวิทยาลัยมหิดล 
  3. การชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2564)  
  4. กระบวนการกลุ่ม “ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พื้นที่

ไม่มีความคิดเห็น