Breaking News

กรมการศาสนา จัดกิจกรรม “รวมกันทำดี สามัคคีวันเสาร์” สานต่อกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม มุ่งเน้นให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมไปปฏิบัติ เสริมสิริมงคลแก่ตนเอง ทำประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติ


วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรม “รวมกันทำดี สามัคคีวันเสาร์” ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมของกรมการศาสนา ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และประชาชนเข้าร่วม


นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า
วิถีชีวิตของสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ พุทธศาสนิกชนพากันเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร นั่งสมาธิ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส กระทรวงวัฒนธรรมจึงมีนโยบายส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันเสาร์ขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความประสงค์ของพุทธศาสนิกชนที่ว่างเว้นจากภารกิจประจำ มีวันว่างในวันเสาร์-อาทิตย์ กรมการศาสนาจึงได้รับดำเนินการ และได้กำหนดจัดกิจกรรม “รวมกันทำดี สามัคคีวันเสาร์” ในวันเสาร์สุดท้ายของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔ รวมจำนวน ๗ วัด ณ วัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่
  1.วัดยานนาวา เขตสาทร 
  2.วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี 
  3.วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร 
  4.วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ 
  5.วัดสะพาน เขตคลองเตย 
  6.วัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
  7.วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร


เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัด นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ และในการจัดกิจกรรมนั้น ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับศาสนสถานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวเพิ่มเติมว่า
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐด้านศาสนา โดยการทำนุบำรุง ส่งเสริมและให้ความอุปถัมภ์คุ้มครองกิจการด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและภารกิจดังกล่าว กรมการศาสนาจึงได้พิจารณากำหนดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมวันเสาร์ขึ้น เนื่องจากพิจารณาเห็นว่าวันเสาร์เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ที่พุทธศาสนิกชนในหลายภาคส่วนได้หยุดพักจากการปฏิบัติงานหรือการประกอบอาชีพ และใช้เวลาในวันหยุดดังกล่าว เข้าวัด ไหว้พระ สวดมนต์และปฏิบัติธรรมตามสมควร เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมาธิ ทำให้จิตใจเบิกบาน มีสติรู้เท่าทัน เกิดความสงบและช่วยให้ผ่อนคลายความวิตกกังวลและความเครียดลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย.


ไม่มีความคิดเห็น