Breaking News

กรมการศาสนา จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ปลูกฝังเด็ก-เยาวชน สวดมนต์ให้ถูกต้อง-ร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนา


วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา เวลา ๐๙.๐๐ น. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน ระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ณ วัดเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมี พระศรีรัตนวิมล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมวัดชัยชนะสงคราม ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย คณะสงฆ์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เครือข่ายทางพระพุทธศาสนา คณะครู นักเรียนจากสถานศึกษา ในเขตการศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน 92 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือก และคณะอุบาสกอุบาสิกาวัดเวฬุวนาราม เข้าร่วม


นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ เป็นกิจกรรมที่กรมการศาสนาจัดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนในสถานศึกษาทั่วประเทศได้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี มารยาทไทยที่งดงามในศาสนพิธี ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรร ม สามัคคีธรรมในหมู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยผ่านการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนสวดมนต์อย่างถูกต้องและร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ ทีมที่ชนะการประกวดในระดับประเทศ จะได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔


การประกวดแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
และทีมที่ชนะเลิศซึ่งจะเข้าไปประกวดในระดับประเทศต่อไป ประกอบด้วย 
  ๑.ระดับประถมศึกษา 
  -ประเภททีมหญิงล้วน ได้แก่ โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์, โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์), โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร) 
  -ประเภททีมชายล้วน ได้แก่ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร), โรงเรียนวัดมงคลวราราม, โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 
  ๒.ระดับมัธยมศึกษา
  -ประเภททีมหญิงล้วน
ได้แก่ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์, โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์), โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 
  -ประเภททีมชายล้วน ได้แก่ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม, โรงเรียนวัดอินทาราม และโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง.


นายเกรียงศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า
สำหรับอานิสงส์ของการสวดมนต์ ได้แก่ ขจัดนิวรณ์ อันเป็นอุปสรรคต่อการทำความดี ก่อให้เกิดความสดชื่น แจ่มใสจิตใจเบิกบาน ได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามหลักไตรสิกขา เพราะในขณะสวดมนต์ มีกายวาจาปกติ มีใจจดจ่อแน่วแน่อยู่กับบทสวดมนต์ มีสมาธิได้รู้คุณความดีของพระรัตนตรัย ตัดรากเหง้าแห่งความเห็นแก่ตัว ความโลภ ความโกรธ ความหลง ไม่เข้ามาแทรกในจิตได้ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น