คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ขยายเวลาแผนแม่บท ฯ ต่ออีก ๑ ปี ถึงปี 65 ส่งเสริม ๔ ยุทธศาสตร์ สานต่อคุณธรรมในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม และแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ขยายเวลาแผนแม่บท ฯ ต่ออีก ๑ ปี ถึงปี 65 ส่งเสริม ๔ ยุทธศาสตร์ สานต่อคุณธรรมในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม และแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ


นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ว่า
 ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ในฐานะเลขานุการฯ ได้สรุปภาพรวมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย สนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม โดยจัดทำเกณฑ์การประเมิน ใช้มิติทางวัฒนธรรมร่วมกับกลไกพลัง “บวร” และ “ประชารัฐ” จัดกิจกรรมที่สอดคล้องตามเป้าหมายของแผนแม่บท ฯ ด้านศาสนา ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด้านวิถีวัฒนธรรมไทย ส่งผลให้เกิดชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมทั่วประเทศกว่า ๓๕,๗๘๖ แห่ง ตลอดจนบุคลากรในหน่วยงานทุกภาคส่วนมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมที่ดีขึ้น ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ สนับสนุนและเสริมสร้างกลไกในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ให้ครอบคลุมกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่เพื่อทดแทนคณะอนุกรรมการที่หมดวาระ จำนวน ๔ คณะ ประกอบด้วย 
  (๑) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) 
  (๒) คณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย 
  (๓) คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย
  (๔) คณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งทุกหน่วยงานร่วมกันจัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมคุณธรรม โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประจำปี ๒๕๖๓ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๔ ภาค เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมยกร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๒ 


อีกทั้ง หน่วยงานและองค์กรเครือข่าย กว่า ๑๐๗ หน่วยงาน ได้จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ของกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดอบรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการส่งเสริมคุณธรรมภายในหน่วยงาน ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน มีการขยายภาคีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ให้ทุกหน่วยงานได้มีการแสดงออกถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผ่านกิจกรรม “ตู้ปันสุข” และปรับเปลี่ยนการทำงานใหม่ ให้มีคุณภาพและหัวใจบริการประชาชนภายใต้ “จิตอาสา” 

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนามีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานต่อไป ในเรื่องการแจ้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการปรับระยะเวลาของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมของแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 1 ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ ต่ออีก ๑ ปี ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และเตรียมการจัดทำแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนแม่บทฯ ของแต่ละหน่วยงาน และ เตรียมการจัดทำร่างแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๒ โดยนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมาประกอบการพิจารณา ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ซึ่งคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ได้ปรับปรุงและกำหนดตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินที่มีอยู่แล้วให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ ตลอดจนกำกับติดตาม และส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here