Breaking News

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศพอ.วัดยานนาวา ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน


วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับศูนย์ศึกษาพุทธศาสนา วันอาทิตย์วัดยานนาวา จัดพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 3 วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา


สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดยานนาวา ได้รับทราบถึงปัญหาที่ประชาชนทุกระดับต่างได้รับผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมีดำริ
ให้ดำเนินงาน “ศาสนสงเคราะห์” ที่สะท้อนถึงบทบาทของวัด พระสงฆ์ ในการทำหน้าที่บ่มเพาะคุณธรรม เป็นศูนย์รวมใจแก่คนในชุมชน และยังแสดงถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยในเรื่องของการ มีน้ำใจภายใต้มิติทางศาสนา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของภาคคณะสงฆ์และทุกภาคส่วนของสังคม จึงได้จัดทำโครงการ “ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด – ๑๙” เพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชน โดยจัด ถุงเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์พื้นฐานทางการแพทย์ที่จำเป็น รวมทั้งจัดกิจกรรมสวดมนต์/ปฏิบัติธรรมเรียนรู้ธรรมะออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยน้อมนำหลักธรรมศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในยามลำบาก โดยดำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร


นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในมุมกว้าง เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์วิกฤตินี้ไปพร้อมกัน รัฐบาล และภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมต่างร่วมใจช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสมเด็จ พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระดำริว่า วัดหลายแห่งในประเทศไทยมีอาคารสถานที่ โรงครัวอุปกรณ์ บุคลากร และปัจจัยอื่น ๆ ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดเตรียมอาหาร การตั้งโรงพยาบาลสนาม การบริจาควัตถุปัจจัย หรือการเอื้อเฟื้อพื้นที่สำหรับบริหารจัดการด้านต่าง ๆ โดยขอให้คณะสงฆ์และวัดที่มีศักยภาพประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามที่ได้รับการร้องขอและประสานความเข้าใจร่วมกันกับชุมชน ตามกำลังความสามารถเพื่อประโยชน์เกื้อกูลด้านสาธารณสงเคราะห์ อันเป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่สำคัญของคณะสงฆ์... 


...ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านต่าง ๆ ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด กระทวงวัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่พิจารณาเห็นถึงปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นการรับสนองพระดำริของสมเด็จพระสังฆราชและรับนโยบายของรัฐบาลเรื่องลดความเหลื่อมล้ำ ทางสังคม จึงได้จัดทำโครงการ “วัฒนธรรม ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน” โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศขับเคลื่อนการดำเนินงานไปยัง ผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อนำมิติทางศาสนากล่อมเกลา เยียวยาจิตใจประชาชน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเกิดผล อย่างเป็นรูปธรรม กรมการศาสนา ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ที่มีศักยภาพและความพร้อมดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชุมชน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงบทบาทสำคัญ ยิ่งของวัด พระสงฆ์ในการเป็นศูนย์รวมจิตใจ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในยามยากลำบาก จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และแสดงถึงอัตลักษณ์ของสังคมไทยที่เชื่อมร้อยพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน/ราชการ) แห่งการเกื้อกูล แบ่งปัน อย่างทั่วถึง เท่าเทียม อย่างแท้จริง


ไม่มีความคิดเห็น