Breaking News

PEA เดินหน้าโครงการ ‘Road Map To Strong Grid’ เพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าผ่านสายเคเบิ้ลอากาศ


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ยกระดับมาตรฐานและปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการจ่ายไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น จัดทำโครงการ ‘Road Map To Strong Grid’ และมาสเตอร์แพลนเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง เปลี่ยนสายเปลือยเป็นสายเคเบิ้ลอากาศ เริ่มจากพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้)จ.ยะลา ในพื้นที่อำเภอเบตง
ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ปาล์มใกล้แนวสายไฟฟ้าและเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดไฟฟ้าขัดข้อง จึงได้ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายและเปลี่ยนสายเปลือยเป็นสายเคเบิ้ลอากาศ ตามโครงการ ‘Road Map To Strong Grid’ รวมระยะทาง 22 วงจรกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านอัยเยอร์ซอ บ้านเหมือง บ้านไทรัฐ บ้านสวนผัก กม.15 ตำบลตาเนาะแมเราะ และชุมชนบ้านกะลาพอ ตำบลอัยเยอร์เวง รวม 400 ครัวเรือน ซึ่งมีผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน 22,000 ราย โดยมีแผนปรับเปลี่ยนให้ครบคลุมทุกพื้นที่ในส่วนภูมิภาค

ไม่มีความคิดเห็น