NT CSR ร่วมสร้างสังคมเข้มแข็งเท่าทันยุคดิจิทัล - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

NT CSR ร่วมสร้างสังคมเข้มแข็งเท่าทันยุคดิจิทัล


หากมองภาพรวมของเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมในปัจจุบัน ที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินงานต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR ขององค์กรในยุคดิจิทัล มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยขับเคลื่อนนำพาประเทศเดินหน้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้


บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด มหาชน หรือ NT ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมที่ครอบคุลมครบวงจรมากที่สุด มีบทบาทสำคัญในการผลักดันนโยบาย Digital Thailand 4.0 ผ่านการเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมแก่ภาครัฐ และภาคเอกชนด้วย การบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลของประเทศ ด้วยการนำศักยภาพของพนักงาน และความเชี่ยวชาญขององค์กรไปสร้างประโยชน์ สร้างโอกาส สร้างรายได้ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดแก่ชุมชน ผ่านนโยบายด้าน CSR ของ NT


NT เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
โดยการดำเนินโครงการเพื่อสังคมในกระบวนการทำงานขององค์กร (CSR in process) อาทิ โครงการความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โครงการ Green NT โครงการนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และการนำศักยภาพองค์กรไปพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ แก่ ชุมชน (CSR after process) ผ่านโครงการบริการโทรคมนาคมเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทย เช่น โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โครงการสุขศาลาพระราชทาน และการสนับสนุนห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัล


ที่ผ่านมา NT ให้การสนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยการนำศักยภาพขององค์กร มาช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา ในหลายโครงการที่มุ่งยกระดับความสามารถของเยาวชนในทุกพื้นที่ แม้ในที่ห่างไกลก็ตามด้วยโครงข่ายดิจิทัลและโทรคมนาคมที่เข้าถึง ครอบ คุลมทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในการสนับสนุนบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็ว 100 Mbps ให้กับห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ของสำนักงาน กศน. ในหลายพื้นที่กว่า 107 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นห้องสมุดดิจิทัล เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้สามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือ WiFi ที่มีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ในทุกมิติ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีโทรคมนาคมสื่อสารของประชาชนทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ ยกระดับสังคมไทยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เพราะการศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าสู่สังคมยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here