“เพาะพันธุ์ดี NT YOUTH CLUB”เทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

“เพาะพันธุ์ดี NT YOUTH CLUB”เทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน


หลังจากที่มีการควบรวม บมจ.ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม เป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT รัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) รับผิดชอบภารกิจในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคม ยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม และเศษฐกิจของประเทศ


นอกเหนือจากการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและบริการดิจิทัลโทรคมนาคม NT ยังได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการดิจิทัลโทรคมนาคม ผ่านโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของ NT ในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยหลายโครงการด้าน Corporate Social Responsibility (CSR) รวมถึงการตอบสนองความต้องการของพันธมิตรและคู่ค้าควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวคิดการสร้างคุณค่าร่วม (Creating shared Value : CSV) ซึ่งเป็นการส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคมโดยนำศักยภาพขององค์กรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชน สังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างโอกาสการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียม สนับสนุนความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางในการดำเนินงานที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) และ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) มุ่งเน้นที่จะเพิ่มโอกาสในการใช้ดิจิทัลโทรคมนาคม เป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็น ด้านเกษตรกรรม สาธารณสุข การศึกษา และ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตประจำวัน


โครงการ“เพาะพันธุ์ดี NT YOUTH CLUB”เป็นการยกระดับในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์แก่ชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยการนำความสามารถพิเศษหลักขององค์กรในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้าน ICT และเทคโนโลยีดิจิทัล IOT เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ของเยาวชนและชุมชน โดยให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทำเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) และนำไปต่อยอดการพัฒนาคุณภาพผลผลิต ใช้เทคโนโลยีสู่การซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ สร้างรายได้ แก่ครอบครัว และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน นับเป็นอีกหนึ่งโครงการคุณภาพด้าน CSR ที่เข้าถึงและเป็นเครื่องมือสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 


ในโครงการด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ NT ตามแผนงานหลัก (CSR after process) ตามแผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2564 – 2568 ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน มีชุมชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 72 แห่งทั่วประเทศ โดยในปี 2564 มีแผนการดำเนินงานเพิ่มชุมชนใหม่อีก 4 แห่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here