Breaking News

พพ.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก พร้อมสร้างความรู้ด้านพืชพลังงาน สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาอย่างยั่งยืน


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เยี่ยมชมพื้นที่นำร่องโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนนาบอน จำกัด (โรงไฟฟ้าชุมชนขุนตาลรุ่งเรือง) และวิสาหกิจชุมชนปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อจำหน่ายและเลี้ยงสัตว์ในการผลิตไฟฟ้าแก๊สชีวภาพ


ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า
พพ.ได้ดำเนินโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้ตามนโยบายส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนให้บรรลุเป้าหมายตามแผนส่งเสริมพลังงานทดแทน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชน/ วิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลองค์ความรู้และผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร และกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับวิสาหกิจชุมชน พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาค สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ในภาคเหนือจังหวัดเชียงราย โดย พพ.ได้นำคณะสื่อมวลชนทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าเยี่ยมชมพื้นที่นำร่องโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากพร้อมพบปะพูดคุยกับประธานวิสาหกิจชุมชน,กรรมการวิสาหกิจชุมชน, ชุมชนและสมาชิกปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อจำหน่ายและเลี้ยงสัตว์ และตัวแทนโรงไฟฟ้าชุมชนกลุ่มบริษัท ACE ในครั้งนี้ด้วย


นางพรอุมา ทองสุข ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ตัวแทนโรงไฟฟ้าชุมชนกลุ่มบริษัท ACE กล่าวว่า
การติดตามผลการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดเชียงราย มี 9 โครงการ โดยแบ่งเป็น 
  - โครงการไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่มีกำลังผลิตติดตั้ง 3.5 เมกะวัตต์ 6 โครงการ ด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัทและวิสาหกิจชุมชน คือ 
   1.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนศรีสะเกษ จำกัด และวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชพลังงานเพื่อผลิตไฟฟ้า ต.ศรีค้ำ 
   2.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนยโสธร จำกัด และวิสาหกิจชุมชนพืชพลังงานทดแทนศรีค้ำ 
   3.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนนาบอน จำกัด บริษัท และวิสาหกิจชุมชนปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อจำหน่ายและเลี้ยงสัตว์ 
   4.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนปราจีนบุรี จำกัด และวิสาหกิจชุมชนปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อจำหน่ายและเลี้ยงสัตว์ขุนตาล 2 
   5.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนบางเลน จำกัด และวิสาหกิจชุมชนปลูกหญ้าเนเปียร์และเลี้ยงสัตว์ขุนตาล 3 
   6.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนบุรีรัมย์พัฒนา จำกัด และวิสาหกิจชุมชนปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อจำหน่ายและเลี้ยงสัตว์ขุนตาล 4 
  - โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่มีกำลังผลิตติดตั้ง 2.5 เมกะวัตต์ 3 โครงการ ด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัทและวิสาหกิจชุมชน คือ 
   1 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนค้อวัง จำกัด และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตแปรรูปพืชผลทางการเกษตร หมู่ 8 
   2.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนอากาศอำนวย และวิสาหกิจชุมชนปลูกหญ้าเนเปียร์ดพื่อจำหน่ายและลี้ยงสัตว์ขุนตาล 5 
   3.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกาฬสินธุ์ จำกัด และวิสาหกิจชุมชนโรงไฟฟ้าประชารัฐ ตำบลแม่ลอย... 

...ซึ่งหากดำเนินการสร้างเสร็จแล้ว ทั้ง 9 โครงการ จะมีกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมดรวมเป็น 28.5 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 24 เมกะวัตต์ และรวมปริมาณเชื้อเพลิงที่รับซื้อทั้งหมด 1,326,972ตันต่อปี


ไม่มีความคิดเห็น