พพ.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก พร้อมสร้างความรู้ด้านพืชพลังงาน สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาอย่างยั่งยืน - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พพ.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก พร้อมสร้างความรู้ด้านพืชพลังงาน สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาอย่างยั่งยืน


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย เยี่ยมชมพื้นที่นำร่องโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนนาบอน จำกัด (โรงไฟฟ้าชุมชนขุนตาลรุ่งเรือง) และวิสาหกิจชุมชนปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อจำหน่ายและเลี้ยงสัตว์ในการผลิตไฟฟ้าแก๊สชีวภาพ


ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า
พพ.ได้ดำเนินโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้ตามนโยบายส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนให้บรรลุเป้าหมายตามแผนส่งเสริมพลังงานทดแทน โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชุมชน/ วิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลองค์ความรู้และผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการขับเคลื่อนโรงไฟฟ้าชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร และกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับวิสาหกิจชุมชน พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาค สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ในภาคเหนือจังหวัดเชียงราย โดย พพ.ได้นำคณะสื่อมวลชนทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าเยี่ยมชมพื้นที่นำร่องโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากพร้อมพบปะพูดคุยกับประธานวิสาหกิจชุมชน,กรรมการวิสาหกิจชุมชน, ชุมชนและสมาชิกปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อจำหน่ายและเลี้ยงสัตว์ และตัวแทนโรงไฟฟ้าชุมชนกลุ่มบริษัท ACE ในครั้งนี้ด้วย


นางพรอุมา ทองสุข ผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ตัวแทนโรงไฟฟ้าชุมชนกลุ่มบริษัท ACE กล่าวว่า
การติดตามผลการดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดเชียงราย มี 9 โครงการ โดยแบ่งเป็น 
  - โครงการไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่มีกำลังผลิตติดตั้ง 3.5 เมกะวัตต์ 6 โครงการ ด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัทและวิสาหกิจชุมชน คือ 
   1.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนศรีสะเกษ จำกัด และวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชพลังงานเพื่อผลิตไฟฟ้า ต.ศรีค้ำ 
   2.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนยโสธร จำกัด และวิสาหกิจชุมชนพืชพลังงานทดแทนศรีค้ำ 
   3.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนนาบอน จำกัด บริษัท และวิสาหกิจชุมชนปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อจำหน่ายและเลี้ยงสัตว์ 
   4.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนปราจีนบุรี จำกัด และวิสาหกิจชุมชนปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อจำหน่ายและเลี้ยงสัตว์ขุนตาล 2 
   5.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนบางเลน จำกัด และวิสาหกิจชุมชนปลูกหญ้าเนเปียร์และเลี้ยงสัตว์ขุนตาล 3 
   6.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนบุรีรัมย์พัฒนา จำกัด และวิสาหกิจชุมชนปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อจำหน่ายและเลี้ยงสัตว์ขุนตาล 4 
  - โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ที่มีกำลังผลิตติดตั้ง 2.5 เมกะวัตต์ 3 โครงการ ด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัทและวิสาหกิจชุมชน คือ 
   1 บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนค้อวัง จำกัด และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตแปรรูปพืชผลทางการเกษตร หมู่ 8 
   2.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนอากาศอำนวย และวิสาหกิจชุมชนปลูกหญ้าเนเปียร์ดพื่อจำหน่ายและลี้ยงสัตว์ขุนตาล 5 
   3.บริษัท โรงไฟฟ้าชุมชนกาฬสินธุ์ จำกัด และวิสาหกิจชุมชนโรงไฟฟ้าประชารัฐ ตำบลแม่ลอย... 

...ซึ่งหากดำเนินการสร้างเสร็จแล้ว ทั้ง 9 โครงการ จะมีกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมดรวมเป็น 28.5 เมกะวัตต์ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 24 เมกะวัตต์ และรวมปริมาณเชื้อเพลิงที่รับซื้อทั้งหมด 1,326,972ตันต่อปี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here