Breaking News

“Young Happiness Agent 2021 ยุวทูต 4G” โครงการดีๆ โดย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ


26 ธันวาคม 2564 โครงการ “องค์กร 4G มีสุข : เข้าใจ เตรียมพร้อม และทลายช่องว่าง” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม “Young Happiness Agent 2021 ยุวทูต 4G” ในรูปแบบการประกวดแผนปฏิบัติการ“องค์กร 4G แห่งความสุข” จากกลุ่มนักศึกษาจาก 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ราชภัฏเพชรบุรี เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหิดล จำนวน 26 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนกลุ่ม Gen Z ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงาน ได้นำเสนอแนวคิดการสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 
ในงานได้รับเกียรติจาก ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลรางวัลฯ


การระดมสมองเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการ “องค์กร 4G แห่งความสุข” ทำให้เห็นกิจกรรมที่น่าสนใจ ซึ่งสะท้อนความต้องการของคนรุ่นใหม่ ได้แก่ การจัดให้มีการออกกำลังกายในสถานที่ทำงาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพกายดี (Happy body) การส่งเสริมให้เกิดความยืดหยุ่นในการเลือกสถานที่ทำงาน เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ผ่อนคลาย (Happy Relax) และ การทำงานเพื่อองค์กรควบคู่ไปกับการทำงานเพื่อสังคม (Happy Society) ซึ่งสะท้อนให้เห็นกรอบคิดของการทำงานอย่างมีความสุขของคนรุ่นใหม่ ว่าความสุขไม่ได้จำกัดเฉพาะตัวบุคคล และองค์กรเท่านั้น แต่นิยามความสุขในการทำงานต้องครอบคลุมไปยังการทำงานเพื่อมอบประโยชน์ให้แก่สังคมด้วย


ผลการตัดสินรางวัล
  - รางวัลดีเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - รางวัลดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล
  - รางวัลดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  - รางวัลดีมาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ
  - รางวัลดีมาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


ไม่มีความคิดเห็น