ทส. และภาคีเอกชนร่วมแถลงผลความสำเร็จ เวทีผู้นำภาครัฐ – ภาคเอกชน Climate Action Leaders Forum #รุ่น 1 - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565

ทส. และภาคีเอกชนร่วมแถลงผลความสำเร็จ เวทีผู้นำภาครัฐ – ภาคเอกชน Climate Action Leaders Forum #รุ่น 1


“เวทีระดับผู้นำ” โครงการ Climate Action Leaders Forum หรือ CAL Forum รุ่น 1 นี้ ได้ถูกคิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือ Climate Action Literacy ที่เกี่ยวกับการตระหนักรู้ ในสถานการณ์ของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ และความสำคัญของการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดโลกร้อน ด้วยความรับผิดชอบร่วมกัน ในระดับที่แตกต่าง และด้วยการ สร้างเวทีสื่อสาร หรือ Climate Action Communication แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ ของผู้นำภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน อย่างเป็นรูปธรรม และสื่อสารสู่สังคมไทย


การจัดโครงการเน้นการมีส่วนร่วมในลักษณะ Series of Conferences คือ ที่เชิญองค์กรมาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์และมุมมองต่อการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำนวน 6 ครั้ง ในช่วงบ่ายของวันศุกร์ โดยครั้งแรก เริ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม2564 และสิ้นสุดในวันนี้ วันที่ 18 มีนาคม 2565 ซึ่งได้เรียนเชิญผู้นำจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งจากภาคนโยบาย ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ตลาดทุน ธนาคาร ตลอดจนองค์กรอิสระ เข้าร่วม เพราะเรา ตระหนักดีว่า “ผู้นำ” คือ ผู้ที่มีความสำคัญ ในการกำหนดทิศทาง และนโยบายขององค์กร ของกระทรวง ตลอดจนนโยบายระดับประเทศ ซึ่งได้มีท่านผู้นำให้เกียรติตอบรับเข้าร่วมโครงการ CAL Forum รุ่น 1 จำนวน 49 ท่าน โดยผลลัพธ์จากการหารือกันนี้ ได้นำมาสรุปประเด็นในลักษณะของ THAILAND’S CLIMATE ACTION LEADERS FORUM COMMUNICATIONS ว่าตลอดระยะเวลาการจัดโครงการที่ผ่านมา ผู้นำในภาคส่วนต่างๆ ได้หารือกันในเรื่องใดบ้าง มีมุมมองข้อเสนอต่อสังคมไทยอย่างไร รวมไปถึงการประกาศแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของ CLIMATE ACTION LEADERS FORUM รุ่น 1 ว่าด้วยการมุ่งมั่น ร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานต่อสู้ปัญหาวิกฤติสภาพภูมิอากาศ

โดยในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันปิดโครงการ CAL Forum รุ่น 1 รวมทั้งการแถลงผลความสำเร็จของโครงการ ได้รับเกียรติจากนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็น Keynote Speakers และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผอTGO กล่าวรายงานการจัด โครงการ CAL Forum #รุ่น 1 ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก และจะมีการจัดในรุ่นต่อๆไป เพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็ง การรับรู้ และความร่วมมือกัน ต่อสู้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเดินหน้าประเทศในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน


นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดเวที CAL Forum รุ่น 1
ซึ่งได้เน้นย้ำถึงการต่อสู้กับ Climate Crisis ลำพังเพียงประเทศใดประเทศหนึ่ง คงไม่สามารถต่อสู้กับปัญหานี้ได้เราต้องอาศัยความร่วมมือ ความพยายามและความมุ่งมั่นของประชาคมโลก สำหรับประเทศไทยเอง ตามที่ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความมุ่งมั่นของประเทศ โดยได้แสดงเจตนารมณ์ ในการประชุมสมัชชารัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 หรือ COP26 ที่เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร ถึงยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ ของประเทศไทยจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในระยะต่อไปให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

โดยมีเป้าหมายของประเทศในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Emissions ได้ในปี ค.ศ. 2065และด้วยเป้าหมายนี้เอง ลำพังเพียงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราคงไม่สามารถนำพาประเทศไปถึงเป้าหมายได้ เราต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งล้วนมีความสำคัญในการขับเคลื่อนทุกองคาพยพ ล้วนต้องผลักดันร่วมกันในทุกมิติ


ในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา ได้ประกาศรับรองเอกสารสำคัญของโครงการ คือ THAILAND’S CLIMATE ACTION LEADERS FORUM COMMUNICATIONS ซึ่งได้มีการรับรองเอกสารร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับสังคมไทย และต่างประเทศต่อไปเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังการมีส่วนร่วมของผู้นำ ในภาคส่วนต่างๆ พร้อมสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของความตกลงปารีส ที่ประชาคมโลกได้ตกลงกันไว้ อีกทั้งการรับรองเอกสาร คำประกาศเจตนารมณ์ร่วมของ CLIMATE ACTION LEADERS FORUM #รุ่น 1 ว่าด้วยการมุ่งมั่น ร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานต่อสู้ปัญหาวิกฤติสภาพภูมิอากาศที่เปิดให้มีการลงนามรายนามผู้นำ รุ่น 1 แล้วด้วย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เกิดจากการมีส่วนร่วมพิจารณาร่างเอกสาร และเห็นพ้องต้องกันของทุกฝ่าย


นอกจากนี้ ยังมีการแถลงข่าวผลความสำเร็จการจัดโครงการ Climate Action Leaders Forum #รุ่น 1 โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้สนับสนุนโครงการ และภาคีร่วมจัด ถึงบทบาทของหน่วยงานเพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emissions และมุมมองที่ได้รับการเข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้แทนจาก United Nations Development Programme การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงผลความสำเร็จโครงการ CAL Forum #รุ่น 1


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here