Breaking News

ไทยเข้าร่วมงาน “มหกรรมพืชสวนโลก EXPO 2022 Floriade Almere” เปิดตัว Thailand Pavilion โชว์ศักยภาพนวัตกรรมอาหารสินค้าเกษตรไทยสู่สายตาชาวโลก


ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า
ตามที่ประเทศไทยได้รับเชิญให้ เข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลก The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 9 ตุลาคม 2565 ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด ์ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 อนุมัติให้เข้าร่วมงานและมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการในนามประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานราชการอื่น และภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความก้าวหน้าด้านการเกษตรของประเทศไทย การสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเกษตรและสินค้าเพื่อสุขภาพของไทย การแลกเปลี่ยนและขยายความร่วมมือเรื่องพืชสวนระหว่างกัน รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมโอกาสในการขยายตลาดสินค้า เกษตรไทยไปสู่ผู้บริโภคหรือคู่ค้าในระดับสากล อีกทั้งการร่วมงานในครั้งนี้ยังเป็นโอกาสอันดีในการร่วมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ครบรอบ 418 ปี ในปี 2565 นี้ ซึ่งที่ผ่านมาทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอด ทั้งในระดับพระราชวงศ์ รัฐบาล และประชาชน


ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การเข้าร่วมงานมหกรรมพืชสวนโลก The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในครั้งนี้ ประเทศไทยเข้าร่วมจัดงานภายใต้แนวคิดหลัก “TRUST Thailand” โดยจะนำเสนอนโยบาย BCG model และนโยบาย 3S (3S : Safety Security and Sustainability) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอดคล้องกับแนวคิดหลักในการจัดงาน “Growing Green Cities” ความก้าวหน้าในด้านนวัตกรรมอาหาร และสินค้าเกษตรของไทย การพัฒนากระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง นำเสนอสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการส่งออก รวมทั้งจะเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออกสินค้าเกษตรของไทย กับผู้นำเข้าสินค้าของเนเธอร์แลนด์ เพื่อเปิดโอกาสในการขยายธุรกิจสินค้า พืชสวนของไทย ซึ่งการเข้าร่วมการจัดงาน Floriade ของประเทศไทยในอดีตสามารถเปิดตลาดสินค้า กล้วยไม้ ในประเทศเนเธอร์แลนดได้สำเร็จมาแล้ว


สำหรับพื้นที่จัดแสดงภายในอาคาร Thailand Pavilion แบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่
   - โซนที่ 1 : Welcome to Thailand นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย เช่น ความสัมพันธ์ทางการ ทูตระหว่างประเทศไทยและเนเธอร์แลนด ์ตัวอย่างโครงการตามแนวคิด BCG Model การท่องเที่ยวไทยและท่องเที่ยวเชิงเกษตร
   - โซนที่ 2 : Future Products นำเสนอระบบการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สินค้ากลุ่ม Future food เช่น เห็ดแครง จิ้งหรีด มะพร้าว ลำไย ขมิ้นชัน ที่พลาดไม่ได้คือ Landmark สุดอัลงการ สูง 5 เมตร ซึ่งประดับด้วยกล้วยไม้สกุลหวายและแวนด้า โดยเฉพาะกล้วยไม้สกุลแวนด้า ซึ่งในปี 2565 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นตลาดประเทศเนเธอร์แลนด์อีกครั้ง
   - โซนที่ 3 : Showroom นำเสนอตัวอย่างสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออก เช่น สินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร สปา และเวชสำอาง กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุปกรณ์ตกแต่ง กลุ่มผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม เป็นต้น


สำหรับกิจกรรมพิเศษ ประกอบด้วย พิธีเปิดอาคาร Thailand Pavilion ในวันที่ 14 เมษายน 2565 นำเสนอกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมที่สอดคล้องกลับช่วงเวลา คือ เทศกาลสงกรานต์ โดยเชิญชวนชุมชนไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์เข้าร่วมงาน ส่วนกิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทย กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะนำชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยไปจัดแสดงตามแนวคิดเทศกาล ลอยกระทง เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้รู้จักวัฒนธรรมไทยที่สวยงาม รวมถึงนิทรรศการหมุนเวียนด้านพืชสวน 6 เรื่อง ได้แก่ กล้วยไม้ ไม้ฟอกอากาศ ผลไม้ภาคตะวันออก สมุนไพร ผัก ผลไม้ภาคใต้ และไม้ดอกไม้ประดับ


อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า
สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมชมงานในสถานที่จริงได้ กรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญเข้าชมความสวยงามของอาคาร Thailand Pavilion นิทรรศการ และ กิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://thailandfloriade2022.com ซึ่จะมีข้อมูลข่าวสารการจัดงาน และกิจกรรม Live สด พาชมบรรยากาศภายในงาน EXPO 2022 Floriade Almere ตลอดระยะเวลาการ จัดงาน พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกรับของที่ระลึกจากงานอีกด้วย


ไม่มีความคิดเห็น