กรมการศาสนา ร่วมกับ วัดนาคปรก จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2565

กรมการศาสนา ร่วมกับ วัดนาคปรก จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน


   ****เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565****


วันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พระธรรมวชิรมุนี เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565


นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับคณะสงฆ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ศึกษา ฝึกฝนอบรมหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย...


...ในส่วนกลาง ร่วมกับวัดนาคปรก จัดโครงการปลูกต้นกล้าในนาบุญ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีกุลบุตรเข้าร่วมบรรพชา จำนวน ๓๙ คน มีหลักสูตรอบรมภาควิชาการ ประกอบด้วย วิชาพุทธประวัติ วิชาเบญจศีล-เบญจธรรม วิชาศาสนพิธี และวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนภาคปฏิบัติ มีการทำวัตรสวดมนต์เช้า - เย็น เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน บิณฑบาต กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมธรรมบันเทิง และเดินจงกรม ซึ่งการปลูกฝังคุณธรรมดังกล่าวจะช่วยให้กุลบุตรเกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ส่งผลให้มีจิตใจที่เข้มแข็งเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ...


...ในส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนจังหวัด 76 จังหวัด จัดกิจกรรมตามความพร้อมและตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย การบรรพชา การปฏิบัติธรรม กิจกรรมที่สอดคล้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุข คำสั่ง ประกาศของจังหวัดอย่างเคร่งครัด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here