ศน. ร่วมกับวัดยานนาวา จัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

ศน. ร่วมกับวัดยานนาวา จัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565


วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 18.30 น. ณ ลานหน้าพระเจดีย์สำเภา วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร พระธรรมวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565


นายอิทธิพล กล่าวว่า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับคณะสงฆ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน 2565 ในส่วนกลาง ร่วมกับวัดยานนาวา สำนักงานเขตสาทร สภาวัฒนธรรมเขตสาทร และภาคีเครือข่ายจัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการ พนักงานเอกชน และประชาชน จำนวน ๖๙ คน กิจกรรมประกอบด้วย การบวชเนกขัมมจารี เนกขัมมจาริณี ศึกษาและปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๕ รวม ๓ วัน ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๑ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร...


...วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษา ฝึกฝนอบรมตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป ในส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด จัดกิจกรรมตามความพร้อมและตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย การบรรพชา การปฏิบัติธรรม กิจกรรมที่สอดคล้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุข คำสั่ง และประกาศของจังหวัดอย่างเคร่งครัด


นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า
การปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตใจ มีกระบวนการและขั้นตอนเพื่อให้มีสมาธิ เกิดสติ ปัญญา เป็นการนำศีลธรรมและคุณธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อขัดเกลากิเลส เพราะเมื่อได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติ ย่อมเกิดประโยชน์แก่ตนเอง ใน ๓ ระดับ คือ ประโยชน์ขั้นต่ำ สามารถตั้งตัวเป็นหลักฐานได้ ประโยชน์ขั้นกลาง สามารถตั้งตัวอยู่ในหลักศีลธรรมได้ และประโยชน์ขั้นสูงสุด คือ สามารถดับกิเลส พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง นับเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นการพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญาและเกิดสันติสุขแก่ชีวิต ครอบครัว สังคม และประเทศชาติโดยรวม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here