ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานพิธีไหว้ครู วิทยาลัยทนายความ จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง (วทน.) รุ่นที่ 1 - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานพิธีไหว้ครู วิทยาลัยทนายความ จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง (วทน.) รุ่นที่ 1


เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยทนายความ หลักสูตร "การบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูง (วทน.) รุ่นที่ 1" ได้จัดพิธีไหว้ครูเพื่อเป็นสิริมงคล โดยมี ดร.สมศักดิ์ โตรักษา ประธานผู้เข้าอบรมฯ กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความเป็นมาในการจัดพิธีไหว้ครูและกราบอาราธนา พระธรรมวชิรเมธี (มีชัย วีรปญโญ) เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร แสดงปาฐกถาธรรมและประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี


ต่อจากนั้น เวลา 11.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูในช่วงที่ 2 โดย ดร.สมศักดิ์ โตรักษา ประธานผู้เข้าอบรมฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีไหว้ครู และนำผู้เข้าอบรมฯ อ่านบทไหว้ครูและมอบพวงมาลัยแด่คณาจารย์บนเวที โดยมีพระธรรมวชิรเมธี (มีชัย วีรปญโญ) เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร, ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, ศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, นายเรวัติ ฉ่ำเฉลิม อดีตอัยการสูงสุด, ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ, ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม, รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาน บุญโสภาคย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และพล.อ.กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ร่วมในพิธีไหว้ครู ตามลำดับ


จากนั้น รองศาสตราจารย์ ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร กรรมการคณะผู้เข้าอบรมฯ เรียนเชิญศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนตำแหน่งหน้าที่และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในด้านต่างๆ ระหว่างการเข้าอบรมวิทยาลัยทนายความ ประกอบด้วย พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา วุฒิสภา, นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง, นายสมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าอบรมฯ และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here