“บมจ.เคหะสุขประชา” ผนึก “เกษตรอินโน” พัฒนาเกษตรสมัยใหม่ ยกระดับอาชีพเกษตรกรรม เสริมรายได้สร้างเศรษฐกิจในโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

“บมจ.เคหะสุขประชา” ผนึก “เกษตรอินโน” พัฒนาเกษตรสมัยใหม่ ยกระดับอาชีพเกษตรกรรม เสริมรายได้สร้างเศรษฐกิจในโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ”


บมจ.เคหะสุขประชา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ “บริษัท เกษตรอินโน จำกัด” สร้างพื้นที่ประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ ผสานเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน สู่การยกระดับอาชีพเกษตรกรรมในโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” พร้อมออกแบบกำหนดสัดส่วนที่อยู่อาศัย-ที่ทำกิน จัดสรรพันธุ์พืช จัดหลักสูตรอบรม ส่งเสริมสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจแก่ผู้อยู่อาศัยและชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบส่งเสริมคุณภาพชีวิต สำหรับผู้เช่าบ้านพร้อมอาชีพ 100,000 หน่วยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน


นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ประธานกรรมการ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) หรือ K-HA เผยว่า
จากการที่ภาครัฐมีนโยบายในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรแบบครบวงจร รวมถึงส่งเสริมเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อสร้างผลลัพธ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและภาคการเกษตรกรรม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บมจ.เคหะสุขประชา จึงได้ร่วมมือกับ เกษตรอินโน บริษัทในเครือเอสซีจี สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น และคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น สร้างพื้นที่ประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ พร้อมหาแนวทางพัฒนาด้านการทำเกษตรสมัยใหม่ Smart Farming และนำมาใช้ในโครงการสร้างอาชีพของชาวเคหะสุขประชา “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ” จำนวน 100,000 หน่วยทั่วประเทศ


“การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท เกษตรอินโน จำกัด ถือเป็นก้าวสำคัญให้เป้าหมายของโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม มาผสมผสานกับภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อมุ่งยกระดับอาชีพเกษตรกรรม ทั้งการกสิกรรมและการปศุสัตว์ ในโครงการ บ้านเช่าพร้อมอาชีพ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้แก่ผู้อยู่อาศัย รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนให้มีการเติบโตที่ยั่งยืน และเพียงพอที่จะตอบสนองต่อปริมาณความต้องการของชุมชน พร้อมยกระดับให้ชุมชนกลายเป็นแหล่งอุปทานหลักด้านโภชนาการและวัตถุดิบอื่น ๆ แก่ประชากรในจังหวัด”


การร่วมมือกันครั้งนี้ จะดำเนินงานให้บริการด้านการออกแบบ และกำหนดสัดส่วนขนาดพื้นที่บ้านพักอาศัย-พื้นที่ทำกิน ที่เหมาะกับการทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์ในรูปแบบผสมผสาน ทั้งการปลูกแบบใช้ดิน, ใช้น้ำ, เกษตรแนวตั้ง, การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และการสร้างแหล่งน้ำอย่างพอเพียงต่อการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ รวมถึงคัดเลือกและจัดสรรพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับภูมิประเทศตามแนวโครงการเกษตรยั่งยืน ดูแลด้านการคำนวณและประมาณการรายได้ผลผลิตทางการเกษตร ที่เหมาะสมกับอุปทานทั้งจังหวัด โดยสัมพันธ์กับรายได้อาชีพต่อครัวเรือนต่อเดือน พร้อมสนับสนุนการจัดหลักสูตรอบรมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรและปศุสัตว์ให้กับกลุ่มเปราะบางที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ โดยเริ่มดำเนินการนำร่องที่แรกคือ “โครงการเคหะสุขประชาในจังหวัดระยอง”


ด้าน นางสาวนันทภรณ์ อังศุกุลธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษตรอินโน จำกัด กล่าวเสริมว่า การร่วมมือกับเคหะสุขประชา จะเป็นการนำแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรมาใช้ออกแบบ พัฒนา และดูแลฟาร์มเกษตรครบวงจร พร้อมช่วยเป็นที่ปรึกษาวางแผนการทำเกษตรให้ตรงความต้องการของตลาด เพื่อพัฒนาพื้นที่ประสบการณ์เกษตรสมัยใหม่ Smart Farming กับ “โครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ” ที่สามารถจัดสรรเป็นพื้นที่ทำการเกษตรบนพื้นที่อาศัยที่มีความคุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยที่มองเห็นโอกาสในการทำเกษตร สร้างงานสร้างอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และยกระดับอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน


นายทวีพงษ์ กล่าวสรุปในตอนท้ายว่า
“ปัจจุบันโครงการบ้านเคหะสุขประชามีรูปแบบอาชีพอยู่ 6 ด้านด้วยกัน ได้แก่ เกษตรอินทรีย์, ปศุสัตว์, อาชีพบริการชุมชนและชุมชนข้างเคียง, ตลาด, อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และศูนย์การค้าปลีก-ส่ง ซึ่งด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนแพลตฟอร์มต่าง ๆ จากเกษตรอินโน จะสามารถช่วยพัฒนาความมั่นคงของอาชีพเหล่านี้ พร้อมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนตามภูมิสังคมของพื้นที่นั้น ๆ ตั้งแต่การผลิตจนถึงช่องทางการจัดจำหน่าย และยังเป็นต้นแบบสำคัญในการพัฒนาอาชีพให้กับผู้เช่า เพื่อขยายผลไปยังพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศต่อไป”


สามารถติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมของ บมจ.เคหะสุขประชา ได้ที่ www.kha.co.th หรือ www.facebook.com/KHA.Sukpracha

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here