10 ชุมชนคุณธรรมฯ เฮ วธ.ประกาศยกย่องเป็น 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 65 - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

10 ชุมชนคุณธรรมฯ เฮ วธ.ประกาศยกย่องเป็น 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 65


     *****พร้อมขับเคลื่อนชุมชนให้เป็นที่รู้จัก เป็นชุมชนต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนอื่น เตรียมเข้ารับโล่จากนายกรัฐมนตรี ก.ย. นี้*****


นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า
ตามที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่ง “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พร้อมกับขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG พลิกโฉมประเทศไทยให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จึงดำเนินโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 ซึ่งปีนี้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเป็นปีที่ 2 แล้ว เพื่อคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยว จากชุมชนคุณธรรมฯ ทั่วประเทศ จำนวน 228 ชุมชน คัดเลือกให้เหลือเพียง 10 ชุมชน ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ พร้อมประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและขยายผลความสำเร็จไปยังชุมชนอื่นๆ ปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อร่วมพลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน


นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า
สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าว อาทิ การมีผู้นำชุมชนเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการชุมชนที่ดี สมาชิกมีส่วนร่วมจัดกิจกรรม หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) มีส่วนร่วมขับเคลื่อน มีอัตลักษณ์ของชุมชนมีความโดดเด่น อาทิ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ภาษา ศิลปะ ดนตรีและการแสดง เครื่องแต่งกาย เทศกาล ประเพณีท้องถิ่น มีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของชุมชน มีการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมที่เป็นวิถีดั้งเดิม นำเรื่องราวอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมชุมชนมาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งขณะนี้การดำเนินงานโครงการฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าผลการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน 10 ชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ และมีผลการดำเนินงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ มีดังนี้ 
   1.ชุมชนคุณธรรมฯ แหลมสัก ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 
   2.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเมืองรวง ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 
   3.ชุมชนคุณธรรมฯ วัดทรายขาว ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 
   4.ชุมชนคุณธรรมฯ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
   5.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านภู ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 
   6.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านบ่อน้ำร้อน ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา 
   7.ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางน้ำผึ้งใน ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
   8.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองบัว ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 
   9.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านถ้ำกลองเพล ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 
  10.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเชียง ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี


นายอิทธิพล กล่าวต่อไปว่า
เพื่อเตรียมความพร้อม 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง สามารถเป็นแบบอย่าง สร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนอื่นๆ วธ.โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) จึงบูรณาการความร่วมมือกับชุมชนคุณธรรมฯ จัดทำป้ายและสัญลักษณ์สื่อความหมาย สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ณ สถานที่สำคัญของชุมชน เช่น แหล่งท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้ ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม โฮมสเตย์ ฯลฯ รวมถึงพัฒนาปรับภูมิทัศน์ของชุมชน ให้มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม นำอัตลักษณ์ของชุมชนที่มีความโดดเด่นมาส่งเสริมการท่องเที่ยว มีเสน่ห์ดึงดูดด้วยการเป็นเจ้าบ้านที่ดี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยว พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย (CPOT) และของฝากของ ที่ระลึกต่างๆ จัดให้มีการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น มัคคุเทศก์น้อย จิตอาสานำเที่ยว นักเล่าเรื่องชุมชน มีจุดบริการนักท่องเที่ยว ป้ายบอกทาง แผนที่ท่องเที่ยว เป็นต้น


ทั้งนี้ จะมีพิธีมอบโล่จากนายกรัฐมนตรี ให้แก่ผู้แทน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 2565 ภายในเดือนกันยายน 2565 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และเป็นโมเดลต้นแบบขยายไปสู่ชุมชนอื่น ๆ ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here