มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตร่วมกับสมาคมอารักขาบุคคลสําคัญ ลงนาม“ความร่วมมือการดําเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตร่วมกับสมาคมอารักขาบุคคลสําคัญ ลงนาม“ความร่วมมือการดําเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย


        ****หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)และหลักสูตรอบรมระยะสั้น (ประกาศนียบัตร) ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย****


มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตกําหนดจัดงานเสวนาวิชาการ เรื่องการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของไทยและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดําเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)และหลักสูตรอบรมระยะสั้น (ประกาศนียบัตร) ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยใน”วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 - 12.00 น.ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ลาดพร้าว107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร


โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต โดย ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร รองอธิการบดี และ นายนรธา มณีนาค นายกสมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ ว่าด้วยเรื่อง “ความร่วมมือการดําเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)และหลักสูตรอบรมระยะสั้น (ประกาศนียบัตร) ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย” โดยมีข้อตกลงร่วมกันดังนี้
    1. มหาวิทยาลัย และสมาคม ร่วมกันพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นที่ประจักษ์สําหรับผู้ที่สนใจเรียนและผู้ที่ปฏิบัติงานในสายงานระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้หลักสูตรมีส่วนร่วมในการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
    2. สมาคม สนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาช่วยแนะนํา ให้คําปรึกษา และร่วมจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรอบรมระยะสั้น (ประกาศนียบัตร)
    3. มหาวิทยาลัย และสมาคม ร่วมกันสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้ก้าวหน้า ทันสมัย และเป็นสากล
    4. มหาวิทยาลัย และสมาคม ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสายงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของมหาวิทยาลัย และของสมาคม ให้มีความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ
    5. สมาคม ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ที่มีความพร้อมด้านบุคลากร เทคโนโลยี และระบบมาตรฐานการบริหารจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการสนับสนุนให้นิสิตของมหาวิทยาลัย ได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการปฏิบัติงาน ในอาชีพการรักษาความมั่นคงปลอดภัย


นายนรธา มณีนาค นายกสมาคมอารักขาบุคคลสำคัญ กล่าวว่า
สมาคมมีความพร้อมด้านบุคลากร เทคโนโลยี และระบบมาตรฐานการบริหารจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยพร้อมสนับสนุนให้นิสิตของมหาวิทยาลัย ได้เข้าฝึกเพื่อเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการปฏิบัติงาน ในอาชีพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมากในปัจจุบัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here