มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีเสวนา “More Than Happiness ม.แดนแห่งความสุข” - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเวทีเสวนา “More Than Happiness ม.แดนแห่งความสุข”


วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตรารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานในเวทีเสวนา “More Than Happiness ม.แดนแห่งความสุข” โครงการการสนับสนุนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน โดยมี คุณวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม Topaz room ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี จัดโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ภายในงานมีวิทยากรร่วมเสวนา ดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี งานบริหารการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.จรัมพร โห้ลำยอง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และอาจารย์ ดร.นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้น เป็นการประกาศผลกิจกรรม “More Than Happiness มหาวิทยาลัยแดนแห่งความสุข” และการบรรยาย ในหัวข้อ ก้าวต่อไปของ Happy University โดย คุณพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


“มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ก่อให้เกิดภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (ภคม.) เกิดนักสร้างสุของค์กร มีการขยายผลและสร้างต้นแบบภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข เกิดศูนย์เรียนรู้มหาวิทยาลัยแห่งความสุข เกิดวิชายุวทูตสร้างสุข รวมทั้งโมเดลสุขภาวะกลุ่มนักศึกษา บุคคลต้นแบบ นักศึกษาต้นแบบ ต่อยอดองค์ความรู้ นโยบายการขับเคลื่อน เพื่อสืบสาน “วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ให้ต่อเนื่องยั่งยืนต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here