สัมมนาสาธารณะ นยปส. รุ่นที่ 13 ว่าด้วยเรื่องยุทธศาสตร์ป้องกันการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเชิงรุก - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

สัมมนาสาธารณะ นยปส. รุ่นที่ 13 ว่าด้วยเรื่องยุทธศาสตร์ป้องกันการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเชิงรุก


เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) ได้จัดการสัมมนาสาธารณะหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่13 เรื่อง "ยุทธศาสตร์ป้องกันการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเชิงรุก" มี พล.ต.อ.วัชรพล ประสานราชกิจ ประธานกรรมการปปช. เป็นประธานในพิธี, พล.ต.ท. นายแพทย์ธนา ธุระเจน รองประธานหลักสูตร นยปส. รุ่นที่ 13 กล่าวรายงาน พร้อมทั้งมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม


เริ่มด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง "นวัตกรรมทางความคิดเพื่อแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง" โดย นายธาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จากนั้นมีการนำเสนอผลการศึกษายุทธศาสตร์ประจำรุ่น เรื่อง "ยุทธศาสตร์ป้องกันการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเชิงรุก" โดย นางสาวสุภพรรัตน์ สุขพุ่ม รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, นายอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร กรรมการบริหาร บริษัท ไทยนิวส์เน็ตเวิร์ค (TNN) จำกัด, รศ.ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นางสาวอลินี ธนะวัฒน์สัจจะเสรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคลสำนักงาน กพ. และ นางสาวรุ่งรัตนา เจริญจิตต์ นักวิชาการประจำองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)


สุดท้ายมีการให้ข้อเสนอแนะผลงานวิชาการ นำเสนอโดย รศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, นางสาวลิซ่า งามตระกูลพานิช นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ, นายสมโภชน์ โตรักษา ผู้จัดการฝ่ายข่าวบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ มีนางสาวอรวรรณ กริ่มวิรัตน์กุล จาก MCOT เป็นผู้ดำเนินรายการ


ภายในงานนอกจากมีการสัมมนาสาธารณะ การนำเสนอผลงานยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะจากนักวิชาการด้านต่างๆแล้ว ยังมีการนำเสนอนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ว่าด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร อาทิ การเคหะแห่งชาติ, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, กรมศุลกากร, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.), คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.), การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และสมาคมสื่อช่อสะอาดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here