กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. นำโดยพลโท ธิติชัย ปรีชา - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. นำโดยพลโท ธิติชัย ปรีชา


ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. และพ.อ.สุทธิพงษ์ พืชมงคล ผอ.ส่วนบริหาร ศปป.5 กอ.รมน.ได้จัดกิจกรรม “พัฒนาสื่อบุคคล” อันเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาสื่อมวลชนคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการนำเสนอข่าวสาร และสามารถสร้างสรรค์ข่าวที่มีความน่าสนใจ ทั้งเนื้อหา แนวคิด และวิธีการนำเสนอ ที่หลากหลาย ภายใต้การสื่อสารแห่งโลกยุคดิจิทัล
ขณะเดียวกัน ยังมุ่งเน้นให้สื่อมวลชนสามารถสร้างสรรค์ข่าวสาร เชื่อมโยงแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนภูมิภาค ที่พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคม และทำการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้บริบทพหุวัฒนธรรม อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปจาก 4 ภาค พัฒนาอาชีพสื่อมวลชน เข้ารับการอบรมการผลิตเนื้อหาสื่อเชิงสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล ภายใต้บริบทที่เชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาคเหนือ จัดที่จังหวัดนครสวรรค์ ภาคกลาง จัดที่จังหวัดนครปฐม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดนครราชสีมา และภาคใต้ จัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 800 คน สำหรับหลักสูตรการอบรม 1 วัน ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณมาทินี จันทสุวรรณโณ หัวหน้าแผนกเลขานุการและประชาสัมพันธ์ ททบ. 5 (อดีตบรรณาธิการข่าว) และคุณกฤชอรรณัฐ แสงโชติ Digital Content Manager แอดมินเพจอีจัน เป็นผู้จุดประกายมุมมองการผลิตเนื้อหาเศรษฐกิจพอเพียงยุคใหม่ ที่สามารถนำไปต่อยอดในการผลิตสื่อดิจิทัลได้จริง


จากกิจกรรมการอบรม พัฒนาสื่อบุคคล มีการคัดเลือกสื่อมวลชนผู้นำจาก 4 ภูมิภาค รวม 100 คน มี จ.ส.อ.หญิง ดร.ฉัฐฑริกา บางแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักพิทักษ์ไทย บางบัวทองเป็นพี่เลี้ยง และร่วมดูแล เข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพผู้นำสื่อบุคคล” อันเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อเข้ารับการอบรม เชิงปฏิบัติการ เรียนรู้ทักษะการผลิตสื่อดิจิทัลด้วยโทรศัพท์มือถือ (MOJO – Mobile Jounalism) และลงพื้นที่ ถ่ายทำ ณ โครงการทหารพันธุ์ดี อำเภอคลองหอยโข่ง และที่เกาะยอ อำเภอเมือง จ.สงขลา ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2565 


ทั้งนี้ ในการฝึกปฏิบัติ ยังจัดให้มีการประกวดผลงานการผลิตสื่อ ทั้งในรูปแบบสารคดีสั้น และสื่อออนไลน์ รวม 3 รางวัล หนึ่งในกลุ่ม4จากภาคกลางนำโดย ศ.ดร.วิฬารี สว่างพลกรัง ประธานรุ่น1และนายลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย)นายนันทวัฒน์ ทิพย์พรวงษ์ ส.ท.คมกฤช ศรีจันทร์สง่า นางสาววริศรา วงษ์เกษมส.ท.ยุทธนา สร้อยสำโรง ส.ท.อดิศร ฉวีวงค์ จ.ส.อ.วินิจ พรามอนงค์ ได้รับรางวัล "ถ่ายทำขั้นเทพ"ไปด้วย นับเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชน ผู้ได้ชื่อว่าเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความสมานฉันท์ ด้วยทัศนคติเชิงบวก และเกิดความตระหนักรู้ในบทบาทและหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ดี มีคุณธรรม เป็นการยกระดับมาตรฐานสื่อมวลชนไทยเป็นสื่อมวลชนคุณภาพอย่างแท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here