TMA แถลงข่าวการจัดงาน “TMA Excellence Awards 2022” เฟ้นหา “สุดยอดองค์กรธุรกิจที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ” เตรียมประกาศผล 3 รางวัลใหญ่ประจำปี 2565 - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565

TMA แถลงข่าวการจัดงาน “TMA Excellence Awards 2022” เฟ้นหา “สุดยอดองค์กรธุรกิจที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ” เตรียมประกาศผล 3 รางวัลใหญ่ประจำปี 2565


สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มุ่งพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรสมาชิก เพื่อร่วมผลักดันความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) และ พันธมิตร แถลงข่าวการจัดงาน “TMA Excellence Awards 2022” เตรียมประกาศผล 3 รางวัลอันทรงเกียรติ นำโดย รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2022 รางวัลพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 9 สาขารางวัลพระราชทาน, รางวัล SMEs Excellence Awards จำนวน 3 สาขารางวัลพระราชทาน และ รางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2022 จำนวน 5 รางวัล โดยการประกาศรางวัลครั้งนี้เป็นการมุ่งเฟ้นหาสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ มุ่งผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ อันจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ งานประกาศผลรางวัล “TMA Excellence Awards 2022” จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก โดยมี ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติและผู้บริหารองค์กรที่ได้รับการเสนอชื่อในแต่ละสาขารางวัล ร่วมงานด้วย


นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร รองประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และประธานคณะอนุกรรมการโครงการ TMA Excellence Awards กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า
TMA เล็งเห็นว่าภาคธุรกิจคือแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาประเทศและการเรียนรู้จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จถือเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้ามีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ จึงได้จัดทำโครงการรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards ขึ้น โดยจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 เพื่อเฟ้นหาองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เหมาะสมที่จะเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่น ๆ ได้ศึกษาเรียนรู้และนำแนวทางมาพัฒนาบริหารจัดการองค์กรของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการดำเนินโครงการที่มีมาอย่างยาวนานครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า TMA เป็นสมาคมขององค์กรที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ พร้อมกับเป็นการกำหนดเกณฑ์ที่สำคัญในการบ่งบอกหรือชี้วัดความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ โดยในโครงการนี้มีการมอบรางวัลทั้งสิ้น 3 รางวัล ได้แก่
    1. รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards (TCEX) จัดต่อเนื่องยาวนานกว่า 20 ปี โดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฟ้นหาองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศเหมาะสมที่จะเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่น ๆ ได้ศึกษาเรียนรู้และนำแนวทางมาพัฒนาบริหารจัดการองค์กรของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันได้รับการยืนยันถึงความสำคัญด้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ มีกระบวนการที่โปร่งใส ได้รับการยอมรับและเชื่อถือ สร้างความภาคภูมิใจต่อองค์กร และเพิ่มคุณค่าในการดำเนินธุรกิจ

รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2022 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 9 สาขารางวัล โดยแบ่งประเภทของสาขารางวัลออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ตามจำนวนรายได้รวมของปี พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
   Ø สาขารางวัลสำหรับองค์กรที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาท/ปี จำนวน 8 สาขา ได้แก่
       1. สาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence)
       2. สาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence)
       3. สาขาความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence)
       4. สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence)
       5. สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence)
       6. สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product / Service Excellence)
       7. สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence)
       8. สาขาความเป็นเลิศในการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร (Corporate Improvement Excellence)
  Ø สาขารางวัลสำหรับองค์กรขนาดกลางที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท/ปี จำนวน 1 สาขา ได้แก่ สาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม (Corporate Management Excellence)

ในส่วนของขั้นตอนการคัดเลือกนั้น คณะทำงานโครงการฯ ได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่มีรายได้สูงสุด 1,000 องค์กรในประเทศไทย พัฒนารูปแบบให้มีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้นในแต่ละปี เพื่อเจาะลึกพื้นฐานหลาย ๆ ด้านของแต่ละองค์กรที่มีความเป็นเลิศว่าควรมีคุณลักษณะอย่างไรและคุณลักษณะใดเป็นสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสำคัญมากที่สุด โดยนำข้อมูลการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ จากโครงการมาถอดรหัสจัดระบบเป็นองค์ความรู้และวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่ทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนเป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจ

    2. รางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เพื่อเชิดชูองค์กรและ SMEs ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการในสาขาต่าง ๆ มอบให้แก่องค์กรต้นแบบในการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ ถือกำเนิดจากความสำเร็จของรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards (TCEX) จากการสนับสนุนของพันธมิตรธนาคารชั้นนำของประเทศและองค์กรขนาดใหญ่ (ที่เคยได้รับรางวัล TCEX) ในการช่วยนำพาองค์กรขนาดเล็กและกลางให้ดำเนินธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคง เกิดเป็นรางวัล SMEs Excellence Awards โดยแบ่งประเภทรางวัลสำหรับ SMEs และองค์กรที่เสนอชื่อในแต่ละประเภทธุรกิจ ได้แก่
      1) รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
      2) รางวัล SMEs Excellence Awards ดีเด่นระดับ Gold และ Silver

โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมิน 7 หัวข้อประกอบไปด้วย
    1. ด้านความเป็นผู้นำ
    2. ด้านการบริหารจัดการบุคคล
    3. ด้านการบริหารการเงิน
    4. ด้านการบริหารการตลาด
    5. ด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือกระบวนการในการทำการค้าปลีกหรือค้าส่ง
    6. ด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
    7. ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือความรับผิดชอบต่อสังคม

   3. และล่าสุดกับ รางวัล Thailand Digital Excellence Awards รางวัลแห่งความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการดิจิทัล จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ รางวัล Business Model Innovation, รางวัล Culture & Talent, รางวัลBionic Company, รางวัล Tech Innovation & AI และ รางวัล Optimized Operations มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการดิจิทัลขององค์กรในประเทศไทย โดยตั้งแต่ปี 2563 ได้มีการนำเครื่องมือประเมินของ BCG หรือที่เรียกว่า Digital Acceleration Index (DAI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความสามารถในการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีภายในองค์กร ซึ่งครอบคลุม 6 ฟังก์ชั่นหลัก เพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนขององค์กรและเพื่อการวางแผนในการพัฒนาองค์กรผ่านผลวิเคราะห์ที่ได้จากการประเมิน โดยการประเมินจะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
     1) แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนโดยดิจิทัลเทคโนโลยี
     2) การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการทำงานหลักต่างๆ ขององค์กร เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการ และหน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ
     3) การพัฒนาการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีหรือการมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในองค์กร
     4) การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการขับเคลื่อนองค์กร
     5) การปรับเปลี่ยนแนวทางและวิธีการทำงานเพื่อสอดคล้องกับดิจิทัลเทคโนโลยี
     6) การเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านข้อมูลและดิจิทัลเทคโนโลยี
     7) การผสมผสานการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีให้เกิดเป็น Ecosystem


นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารองค์กรที่เคยได้รับรางวัลมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนาองค์กร เริ่มจากท่านแรก ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด มหาชน ซึ่งเคยได้รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards สาขาความเป็นเลิศด้านการตลาดโดยเล่าถึงความสำเร็จของโครงการ “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ที่เกิดขึ้นจากวิกฤต Covid-19 ที่ทำให้ตระหนักว่าธุรกิจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามโลกให้ทันจนเกิดการริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถก้าวต่อไปได้ โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ใช้ทรัพยากรน้อยลง แต่ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นโดยยึดพันธกิจหลักคือ Better Future for All การประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสามส่วนหลัก ได้แก่ Profit - ผลกำไร People - ประชาชน และ Planet - คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของโลก


สำหรับรางวัล SMEs Excellence Awards คุณวิเชียร เจนตระกูลโรจน์ ผู้ก่อตั้งศรีฟ้าเบเกอรี่ ได้เล่าถึงความสำเร็จจากจุดเริ่มต้นเพียงร้านเล็ก ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี สู่อาณาจักรเบเกอรี่ยอดขายกว่า 700 ล้านบาทด้วยคติประจำใจที่ว่า “ค่อย ๆ โต แต่โตทุกวัน” ซึ่งในช่วงโควิดที่ผ่านมาศรีฟ้าเองก็ได้รับผลกระทบหนักต้องปิดโรงงาน ความเสียหายกว่า 30 ล้านบาท แต่โควิดก็ช่วยให้ได้มีเวลาฉุกคิดถึงทิศทางองค์กร การขยายตลาดและการพัฒนาเทคโนโลยี จนทำให้ในช่วงสามปีที่ผ่านมาศรีฟ้ามีผลกำไรเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในทุก ๆ ปี เป็นแง่คิดที่ทำให้เห็นว่า “ในดีมีเสียในเสียมีดี ทุกวิกฤติมีโอกาสให้เราเติบโตเสมอ”


และท่านสุดท้ายที่มาร่วมแบ่งประสบการณ์ คือ คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เจ้าของรางวัล Thailand Digital Excellence Awards สาขา Thai Digital Champion for Tech Innovation & AI เผยว่า “กรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญของภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชนในทุกวิกฤติ ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบจาก Digital Disruption ที่เปรียบเป็นการปฎิวัติอุตสาหกรรมโลกครั้งที่ 4 และแนวโน้มของโลกธนาคารที่ดิจิทัลจะเป็นปัจจัยที่ 5 เข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ขณะที่ธุรกิจธนาคารจะมุ่งสู่ Open Banking มากขึ้น ธนาคารจึงได้พัฒนาแอปฯ Mobile Banking นั่นคือ Krungthai NEXT และพัฒนาแอปฯ เป๋าตังค์ ซึ่งเป็นระบบเปิดที่มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ครอบคลุมบริการภาครัฐผ่าน G-Wallet บริการด้านการลงทุนผ่านวอลเล็ต สบม. หุ้นกู้ดิจิทัล Gold Wallet และบริการด้านสุขภาพผ่าน Health Wallet รวมถึงบริการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลบนแอปฯ เป๋าตังค์ เพื่อตอบโจทย์โลกธุรกิจยุคใหม่ โดยนำระบบการเงินเข้าไปฝังตัวในปัจจัย 4 ของมนุษย์ หรือในชีวิตประจำวันของคนไทย ตามแนวคิด Invisible Banking ทำให้ธนาคารสามารถเป็นกลไกของรัฐ และเสาหลักของเศรษฐกิจในกาช่วยเหลือประชาชน และดูแลลูกค้ากลุ่มเปราะบางในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของธนาคาร “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”

TMA สร้างสังคมแห่งการพัฒนาการบริหารจัดการ ชี้นำแนวทางแห่งความเป็นเลิศ เพื่อเปิดโอกาสในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทย องค์กรที่ผ่านการพิจารณาและได้รับรางวัลของ TMA นับเป็นองค์กรที่ไม่หยุดยั้งในการพัฒนาตัวเอง มีการเรียนรู้ไม่สิ้นสุด องค์กรใดจะได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ขอเชิญทุกท่านติดตามและร่วมเชิดชูพร้อมแสดงความยินดีกับทุกๆ องค์กรที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้ใน พิธีประกาศผลรางวัลพระราชทาน TMA Excellence Awards 2022 วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก ภายใต้การจัดงานที่ยึดหลักแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นสำคัญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here