สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ จัดใหญ่งาน 23 ปีรวมพลคนข่าวเกษตร "รมว.เฉลิมชัย" ให้เกียรติเปิดงาน - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ จัดใหญ่งาน 23 ปีรวมพลคนข่าวเกษตร "รมว.เฉลิมชัย" ให้เกียรติเปิดงาน


"รมว.เฉลิมชัย" เปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ "ถอดรหัส-นวัตเกษตรไทย" ในโอกาสครบรอบ 15 ปี สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย (23 ปี รวมพลคนข่าวเกษตร) โดยมี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมเกียรติ กอไพศาล ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ให้การต้อนรับ


ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า
ขอบคุณสื่อมวลชนที่นำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง พร้อมเคียงข้างเกษตรกรไทย นำพาประเทศก้าวสู่เกษตรอุตสาหกรรมและเกษตรมูลค่าสูง และนำพาเกษตรกรไทยให้มีอาชีพที่มั่นคง พึ่งพาตัวเองได้อย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้ ภาคเกษตรเป็นภาคการผลิตที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย GDP ภาคเกษตรมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 8.5 ของ GDP รวมทั้งประเทศ ที่มาจากกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร 5 สาขา ได้แก่ สาขาพืช ประมง ปศุสัตว์ บริการทางการเกษตร และป่าไม้ ซึ่งไม่รวมถึงเกษตรแปรรูป ที่อยู่ใน GDP ภาคอุตสาหกรรม แต่ภาคเกษตรก็ยังคงมีบทบาทสำคัญต่ออนาคตของประเทศไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาคเศรษฐกิจอื่น โดยเป็นรากฐานสำคัญสำหรับความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศไทยและกับโลก

สำหรับปัญหาหลักของภาคเกษตร คือ ต้นทุนการผลิตสูง เกษตรกรไม่เข้าถึงแหล่งเงินทุน (ขาดหลักค้ำประกันขาดองค์ความรู้ ต้องพึ่งพาแหล่งทุนนอกระบบ ดอกเบี้ยสูง) ไม่มีตลาด ขาดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ภัยธรรมชาติ ผลผลิตต่อไร่ต่ำ หนี้สินครัวเรือน มาตรฐานผลผลิต พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ และบูรณาการภาครัฐ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้นำปัญหาของภาคเกษตร ทั้งก่อนและหลังการผลิต มาจัดทำเป็น 15 นโยบายหลักอย่างครบวงจร ซึ่งทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ มีส่วนร่วมและทำงานกันเป็นทีม เพื่อตอบสนองการแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกร โดยต้องนำเทคโนโลยีนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เพื่อลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร

นอกจากนี้ ช่องทางการตลาดก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนภาคเกษตรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ต้องรู้ว่าตลาดต้องการสินค้าแบบไหน โดยสินค้าเกษตรต้องมีความปลอดภัย มีคุณภาพ การบริหารจัดการสินค้าเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความต้องการ (Demand) และปริมาณผลผลิต (Supply) ภายใต้หลัก “ตลาดนำการผลิต”


"กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายและขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรที่ครอบคลุมหลายสาขา ทั้งพืช สัตว์ ประมง ดิน น้ำ สหกรณ์และสถาบันเกษตรกร การจัดการพื้นที่เกษตรกรรม รวมไปถึงมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ดังนั้นการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้แก่เกษตรกร สื่อมวลชนเกษตรจึงมีส่วนสำคัญในการสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร ประชาชนและสังคม เพื่อให้เข้าใจและรับทราบถึงผลดี ผลเสีย และผลกระทบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เพื่อที่พี่น้องเกษตรกรจะได้เตรียมพร้อมรองรับความท้าทายได้อย่างทันท่วงที จึงต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนเกษตรและคนข่าวเกษตร ที่นำเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องและอยู่เคียงคู่กระทรวงเกษตรฯ ตลอดมา และพร้อมเคียงข้างเกษตรกรไทย นำพาประเทศก้าวสู่เกษตรอุตสาหกรรมและเกษตรมูลค่าสูง และนำพาเกษตรกรไทยให้มีอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างเข้มแข็งต่อไป" ดร.เฉลิมชัย กล่าว


ด้าน ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรเเห่งประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ว่า ต้องขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงาน 23 ปี รวมพลคนข่าวเกษตร 15 ปีสมาคมสื่อมวลชนเกษตรเเห่งประเทศไทย “ถอดรหัส นวัตเกษตรไทย” ในวันนี้ ซึ่งการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนสายเกษตรท่ามกลางโลกที่พัฒนาหมุนเวียน เปลี่ยนเเปลงตลอดเวลา จากวันนั้นเมื่อ 23 ปีที่ผ่านมา จนถึงวันนี้ จากชมรมสื่อมวลชนเกษตรฯ เล็กๆ ได้พัฒนามาเป็นสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ ที่ยิ่งใหญ่ โดยตลอดระยะเวลา 23 ปีที่ผ่านมา เราได้นำเสนอข่าวสารในเเวดวงเกษตร ตั้งเเต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ เพื่อให้ประชาชนรับรู้ ได้นำไปพัฒนา ต่อยอด เพื่อให้เกิดมูลค่า เกิดรายได้ หล่อเลี้ยงธุรกิจ ได้มีอาชีพที่มั่นคง และยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการด้านการเกษตร และเกษตรกรโดยตรงมาอย่างต่อเนื่อง


“สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ต้องขอขอบพระคุณเเหล่งข่าว ที่ได้ให้ข้อมูลข่าวสาร ในด้านการผลิต นวัตกรรมต่างๆ ให้สื่อได้นำเสนอข่าวสาร ให้สื่อได้มีชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาเเก่บุตรหลานสมาชิกสมาคมฯ มาโดยตลอด ต้องขอขอบพระคุณมุกท่านอีกครั้ง ไม่มีท่านสนับสนุน ก็ไม่มีสมาคมในวันนี้ครับ” ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรกล่าว


#23ปีรวมพลคนข่าวเกษตร  #สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here