วธ. ติวเข้มเยาวชนเข้าประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566

วธ. ติวเข้มเยาวชนเข้าประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษฎา คงคะจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วย ครูและนักเรียน จำนวน 306 คน เข้าร่วมอบรม ณ ห้อง Auditorium ชั้น G อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)


นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสวดโอ้เอ้วิหารราย ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมทางวัฒนธรรมของไทยที่มีมาอย่างยาวนาน ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน โดยได้ดำเนินงานโครงการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา โดยบูรณาการและประสานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักพระราชวัง กรมศิลปากร วิทยาลัยนาฏศิลป กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อฝึกหัดและจัดหานักเรียนเข้าไปร่วมสวดโอ้เอ้วิหารราย ณ ศาลารายรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกๆ ปี อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งปัจจุบันมีสถานศึกษาจำนวนมากให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นทุกปี


นายอิทธิพล คุณปลื้ม กล่าวต่อว่า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้จัดโครงการอบรมฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย ให้กับครูและนักเรียน จำนวน 306 คน ระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2566 ณ ห้อง Auditorium ชั้น G อาคารหอศิลป์แห่งชาติ และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) โดยจัดทำหลักสูตร รวมทั้งผลิตเอกสารและสื่อสำหรับใช้ในการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย และเชิญคณะวิทยากรจากกรมศิลปากร และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการสวดโอ้เอ้วิหารรายมาบรรยาย และแบ่งกลุ่มบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถสวดโอ้เอ้วิหารรายได้ถูกต้องตามแบบแผนและอักขรวิธี และจะได้เข้าร่วมการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยผู้ชนะเลิศจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2566 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการสวดโอ้เอ้วิหารราย และได้มีส่วนร่วมในการสืบสานธรรมเนียมการสวดโอ้เอ้วิหารรายที่กำลังจะเลือนหายไปจากสังคมไทยให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยตลอดจนช่วยให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองครอบครัวและสังคมไทย


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวอีกว่า
การสวดโอ้เอ้วิหารราย นับเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่สรรค์สร้างขึ้นตั้งแต่ในครั้งอดีต ด้วยการนำเนื้อหาในหนังสือกาพย์พระไชยสุริยา ประกอบด้วย กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 และกาพย์สุรางคนางค์ 28 มาช่วยในการเรียนอ่านเขียนของเด็กขั้นปฐมวัย เพื่อเป็นการปูพื้นฐานการศึกษาร่ำเรียนในขั้นสูงต่อไป ช่วยให้เด็ก เยาวชน และนักศึกษาเข้าใจหลักภาษาไทยมากขึ้น มีการสอดแทรกคติธรรมในเนื้อเรื่องที่นำมาสวด และยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดการสวดโอ้เอ้วิหารราย อันเป็นการสร้างค่านิยม จิตสำนึก ภูมิปัญญาของไทยให้แก่เยาวชนได้เรียนรู้และยึดถือปฏิบัติ และในปีพุทธศักราช 2558 กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศให้การสวดโอ้เอ้วิหารราย ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาลอีกด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here