ร้านยากรุงเทพจับมือคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ พัฒนางานเภสัชกรรมมุ่งสู่ The Next Normal Pharmacy - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ร้านยากรุงเทพจับมือคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ พัฒนางานเภสัชกรรมมุ่งสู่ The Next Normal Pharmacy


นายชูวิทย์ วัยศิริโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด หรือร้านยากรุงเทพ และศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในโครงการ “พัฒนางานเภสัชกรรม” ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีเจตจำนงในการพัฒนาการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ โดยการสร้างเสริมประสบการณ์จริงผ่านระบบการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต และ/หรือ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นิสิตเภสัชศาสตร์มีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิชาการไปสู่การปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้นิสิตสำเร็จการศึกษาเป็นเภสัชกรที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้และประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้อง


โดย “นายชูวิทย์ วัยศิริโรจน์” รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด กล่าวว่า “ร้านยากรุงเทพจะให้การสนับสนุนในด้านการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งทางด้านการให้คำปรึกษา จ่ายยา ให้คำแนะนำผู้ป่วยภายใต้การดูแลของเภสัชกรรุ่นพี่ ตลอดจนศึกษาระบบการทำงานต่างๆ และการใช้ Telepharmacy ให้นิสิตที่ฝึกงานได้สัมผัสการใช้เทคโนโลยีในงานเภสัชกรรมยุคใหม่ และสามารถนำไปพัฒนางานวิชาชีพเภสัชกรรมในอนาคต นอกจากนี้เรายังประสานความร่วมมือทางวิชาการ การปฏิบัติงาน การวิจัย อันจะเป็นการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การพัฒนาการศึกษาวิจัยทางเภสัชศาสตร์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานทางเภสัชกรรมของทั้งสองฝ่าย ให้มีความพร้อมสำหรับการเป็นร้านยายุคใหม่ (The Next Normal Pharmacy) ที่เป็นศูนย์สุขภาพเบื้องต้นของชุมชน


ส่วนทางด้าน “ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์” คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับร้านยากรุงเทพในครั้งนี้ ถ้านิสิตได้ไปฝึกงานในสถานที่ที่มีความมั่นใจ สบายใจและรู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่ดี เชื่อมั่นว่าในอนาคตนิสิตเหล่านี้ก็จะกลับไปทำงานในสถานที่นั้น ซึ่งปัจจุบันนิสิตส่วนใหญ่ชอบทำงานร้านยา ไม่ว่าเรื่องสถานที่ ค่าตอบแทน และการได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยตรงทำให้นิสิตสนใจอย่างมาก นอกจากนี้จะแต่งตั้งให้บุคลากร/เภสัชกรได้เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงที่คณะฯ หรือได้เข้ามาร่วมให้ความรู้แก่นิสิต ด้วยการเป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อสนับสนุนให้สามารถขอตำแหน่งทางวิชาการในกรณีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และพร้อมที่จะสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดหลักสูตรการอบรมสำหรับเตรียมความพร้อมในการเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงให้แก่เภสัชกร/บุคลากรผู้รับผิดชอบการเรียนการสอนนิสิตเภสัชศาสตร์ตามจำนวนที่ทางคณะฯ พิจารณาจัดสรร รวมไปถึงช่วยในการประสานงานกับหน่วยงานการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เภสัชกร/บุคลากรจากแหล่งฝึกที่ต้องการการศึกษาดูงาน หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ อีกทั้งยินดีที่จะสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here