เอ็นไอเอ ผนึกกำลัง ซีอีเอ ตอกย้ำความสำเร็จ เปิดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม รุ่นที่ 6 (CCIO 2023) มุ่งมั่นสร้างนักพัฒนาเมืองคุณภาพระดับประเทศ ภายใต้แนวคิด "อยู่ดี มีนวัตกรรม เศรษฐกิจยั่งยืน" - Siamtimes.net

Breaking

Post Top Ad

Responsive Ads Here

Post Top Ad

Responsive Ads Here

นิทรรศการ งานมหกรรม

การสื่อสาร

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566

เอ็นไอเอ ผนึกกำลัง ซีอีเอ ตอกย้ำความสำเร็จ เปิดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม รุ่นที่ 6 (CCIO 2023) มุ่งมั่นสร้างนักพัฒนาเมืองคุณภาพระดับประเทศ ภายใต้แนวคิด "อยู่ดี มีนวัตกรรม เศรษฐกิจยั่งยืน"


สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ (NIA) เปิดรับผู้เข้าร่วมหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรมรุ่นที่ 6 เจาะกลุ่มผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษา องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและนักลงทุน และองค์กรด้านการพัฒนาและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและภาคประชาสังคม โดยตั้งเป้าหมายในการสร้างนักพัฒนาเมือง เพื่อผลิกดันประเทศไทยให้ก้าวสู่ "ประเทศแห่งนวัตกรรม (Innovation Nation)" ในอนาคตอันใกล้ พร้อมเปิดตัวพันธมิตรหลัก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ร่วมเสริมองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ เริ่มอบรมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2566


ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า
"NIA เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ในการบริหารจัดการเชิงนวัตกรรม รวมถึงการตั้งเป้าให้ NIA เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกทางนวัตกรรม (Focal Facilitator) ในการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ จึงจัดทำหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 6 โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับความสามารถให้กลุ่มผู้บริหารเมืองมีความพร้อมด้านการพัฒนาและการจัดการเมืองนวัตกรรม บนพื้นฐานขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะในการวางแผนยุทธศาสตร์ และการจัดการเมืองที่เป็นไปตามหลักสากล และนำหลักการของเมืองต้นแบบมาปรับใช้ในบริบทของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ คำนึงถึงอนาคตที่ยั่งยืน"


"หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม จึงนับเป็นแพลตฟอร์มสำคัญของการพัฒนาเมือง ที่ได้รวบรวมนักพัฒนาเมืองจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เข้ามาสร้างเครือข่ายของนักบริหารเมืองเพื่อสร้างความร่วมมือ ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ภายใต้หลักสูตร ที่เปิดให้เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อยกระดับความสามารถด้านการบริหารจัดการเมืองนวัตกรรมให้กับผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของผู้เข้าร่วมอบรม ให้เข้าใจถึงบริบทการพัฒนาพื้นที่เมืองและท้องถิ่นบนพื้นฐานของนวัตกรรม" ดร. พันธุ์อาจ กล่าวเพิ่มเติม


ดร.ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) กล่าวถฺึงในส่วนของการเข้ามาร่วมในหลักสูตรนี้
เนื่องจาก CEA ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ของผู้บริหารเมืองที่จะเล็งเห็นถึงศักยภาพของท้องถิ่นและสามารถดึงความคิดสร้างสรรค์ ผนวกภูมิปัญญาพื้นถิ่น และผสานเข้ากับนวัตกรรม เพื่อให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและถูกใช้เป็นประเด็นสำคัญในการพัฒนาเมือง โดยผู้เข้าร่วม จะได้เรียนรู้แนวทางในการขับเคลื่อน "เมืองสร้างสรรค์ " โดยมีเครื่องมือตั้งต้นจากการพัฒนาพื้นที่ อย่าง "ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์" ต่อยอด-ผลักดัน ทั้งสินทัพย์-คน และพื้นที่ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ ให้เกิดเป็น "ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์" ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยการออกแบบและนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร CCIO ที่มุ่งให้ในแต่ละพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจด้วยตนเอง และยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ


ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการ NIA กล่าวว่า
"หลักสูตร CCIO รุ่นที่ 6 ภายใต้แนวคิด "อยู่ดี มีนวัตกรรมเศษฐกิจยั่งยืน" จะมุ่งเน้นมิติเมืองนวัตกรรมต้องมีความสมดุล ต้องเป็นศูนย์กลางทางการเงิน ต้องมีการสร้างและใช้นวัตกรรม ต้องมีสตาร์ทอัพ ฯลฯ โดยมีหัวข้อการอบรม 8 หัวข้อ ภายใต้ 3 โมดูลหลัก คือ
   - โมดูลพื้นฐาน (Foundation) ประกอบด้วยหัวข้อ เมืองแห่งอนาคต (City of The Future) กระบวนทัศน์ใหม่ของเศรษฐกิจเมือง (New Paradigm of City Econamy) นวัตกรรมเปลี่ยนเมือง (UrbanTech Innovation) 
   - โมดูลประเด็นร่วมสมัย (Contemporary Issues) ประกอบด้วยหัวข้อ ทรัพยากรมนุษย์แห่งอนาคต (Innovative Talent) การร่วมทุนภาครัฐ ภาคเอกชน (Public Private Partnership) 
   - โมดูลเครื่องมือการบริหารเมือง (Tools) ประกอบด้วยหัวข้อ วิทยาการข้อมูลสำหรับการบริหารเมือง (Data Science for City Management) การสื่อสารเมือง (City Branding) 
และที่พิเศษในปีนี้กับหัวข้อ การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม (Creative city as the key driver of Innovation) ที่ได้พันธมิตรหลักซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ คือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) มาร่วมในการจัดการอบรมในครั้งนี้นอกเหนือไปจากองค์ความรู้และประสบการณ์ที่จะได้รับจากวิทยากรผู้เชี่ยวซาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ"


สำหรับผลการจัดหลักสูตร CCIO ในปีที่ผ่านมา ก่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้บริหารเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 160 ราย เกิดโครงการภายใต้ความร่วมมือในการพัฒนาเมืองด้วยนวัตกรรมที่นำไปใช้ในส่วนการวางแผน การบริหารจัดการ การแก้ปัญหา การฟื้นฟูเมืองในระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ ซึ่งตอบโจทย์การสร้างความเข้มแข็งของระบบนวัตกรรมในระดับพื้นที่ มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรและกำลังคนด้านนวัตกรรม โดยเฉพาะระดับพื้นที่และภูมิภาค พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการส่งเสริม สนับสนุน และเชื่อมโยงการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่ภูมิภาคของประเทศไทย ควบคู่ไปกับการสร้างแบรนด์พื้นที่ที่มีอัตลักษณ์และความโดดเด่น และเกิดกิจกรรมและการลงทุนทางด้านนวัตกรรมในพื้นที่ 


ซึ่งปีนี้ตั้งเป้าว่า การจัดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม รุ่นที่ 6 นี้ จะสามารถสร้างเครือช่ายนักพัฒนาเมืองได้ไม่น้อยกว่า 60 ราย ตามเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรและกำลังคนด้านนวัตกรรมรวมถึงสามารถพัฒนาให้เกิดแผนหรือข้อเสนอโครงการ หรือโครงการพัฒนาเมืองที่จะเกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 3 โครงการ และสามารถยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมในส่วนภูมิภาค เมือง และย่าน ได้ในอนาคตอันใกล้


ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้าร่วมอบรมได้ที่ cciothailand@gmail.com หรือ http://ccio.nia.or.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Top Ad

Responsive Ads Here